อบรม/สัมมนา

จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพในการเตรียมพร้อมสมัครงาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพในการเตรียมพร้อมสมัครงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

ครงการสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสรรพสามิตและหน่วยงานสรรพกรสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสรรพสามิตและหน่วยงานสรรพกรสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร มหาวิทยาลัยนครพนมระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน”

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง324 คณะวิทยาการจัดการ

โครงการเรียนรู้การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

โครงการเรียนรู้การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พัฒนาการ ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ไทย โอกาสและความท้าทาย ของผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และโจทย์วิจัยที่สำคัญในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ไทย” โดย คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด (UMT) และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ทางด้านการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ทางด้านการท่องเที่ยววันที่ 10 ตุลาคม 2563ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี