อบรม/สัมมนา

สัมมนาโครงการ Social Media and Online Content ในสไตล์ Creator

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “Social Media and Online Content ในสไตล์ Creator” ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้อง 324 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา สัมมนาการสื่อสารการตลาด โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง Content Marketing จากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต

อบรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สัมมนาทางวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 1/2562 หัวข้อ 1.โครงการสัมมนาเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการของธุรกิจ Start Up บริษัท Food panda สาขาอุดรธานี โดย วิทยากร นายธนสาร พลนาล้อม 2.พฤติกรรมสำลักเสรีวัยรุ่น โดย วิทยากร นางดวงพร ถิ่นถา นางเนตรณพิศ มณีโชติ 3.ปั่นโป๋”น้ำมะพร้าวเผาสด” โดย วิทยากร นายคมสันต์ ไชยบุพภา วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 324 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ”ดูดีได้ด้วยตัวเรา”

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ “ดูดีด้วยตัวเรา” ระหว่างวันที่ 7 และ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 326 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความมั่นใจตนเองเพื่อสามารถประกอบวิชาชีพด้านการบริการได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายเสรีชัย เศวตวงค์ และนายมารุต แก้วเขียว เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบุคลิกภาพภายนอก