โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ”ดูดีได้ด้วยตัวเรา”

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ “ดูดีด้วยตัวเรา” ระหว่างวันที่ 7 และ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 326 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดความมั่นใจตนเองเพื่อสามารถประกอบวิชาชีพด้านการบริการได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายเสรีชัย เศวตวงค์ และนายมารุต แก้วเขียว เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบุคลิกภาพภายนอก