ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042-211-040 ต่อ 1154
ms@udru.ac.th

© Copyright 2020