สืบค้นบทความวิจัย


# ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ สถานภาพ ปีที่ตีเผยแพร่ ไฟล์
1 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ตัดแต่งในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวอมรา ปิ่นเเก้ว นักศึกษา ป.โท/ป.เอก
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ประเภทการขึ้นทะเบียน อ.18 ในกรุงเทพมหานคร นายจักรพันธ์ ใจเจตน์สุข นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นาย่จักรกฤษณ์ มะโหฬาร มะโหฬาร อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
4 คุณภาพการสอบบัญชีและการวางแผนภาษี นางสาวพิชญาภร สามะบุตร นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นการจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์คมกริช สนิทชน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
6 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
7 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย เดชรอด อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายไกรวุธ เกษตรเอี่ยม นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 2564
9 อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวศรีสกุล แก้วกระจ่าง นักศึกษา ป.โท/ป.เอก
10 การพัฒนาการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยศาลาใต้ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
11 ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้บริการห้องรับประทานอาหารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่: ศึกษาในช่วงการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป นางสาวกัญญา แสนนามวงษ์ นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
13 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชต สวนสวัสดิ์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
14 ผลกระทบของการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุที่มีต่อประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย นางสาวปวริศา แสงคำ นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 2564
15 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ ในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
16 ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสุภาวดี ไวว่อง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
17 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวจารุวรรณ แซ่เต้า นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
18 การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (THE DEVELOPMENT OF TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT IN SAMUTPRAKARN PROVINCE) อาจารย์Sirikorn Prathum ประทุม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
19 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 นางจินตนา สุริยะศรี นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 2564
20 การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
21 การวิเคราะห์มาตรวัดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
22 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
23 การเปรียบเทียบทุนทางปัญญากับประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวพรลักษมิ์ พลเดช นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
24 ความภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามส่วนประสมการตลาด นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
25 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาจารย์พิมพ์พิศา จันทร์มณี อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
26 ความคิดเห็นการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ธีรวัฒน์ หินแก้ว อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
27 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
28 การศึกษาเชิงคุณภาพของความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและไม่ใช่ทางการบัญชี ที่มีต่อการระดมทุนสาธารณะเพื่อตราสารทุนของไทย อาจารย์อรัญญา นาคหล่อ นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท นางสาววาสนา สุขพุ่ม นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
30 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (เครือฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป) นางสาวปิยะวัลย์ ใยบัว อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
31 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จังหวัดลำปาง อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
32 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
33 ปัจจัยการจัดการองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทริปเปิ้ลเอส (ประเทศไทย) จำกัด นางนิศาชล ยืนยง นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
34 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในประเทศไทย อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
35 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรข้ามเพศในธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทย นางสาวสกุลรักษ์ ศักดิ์คำดวง นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
36 ประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ นางสาวศุภากร เอี่ยมอำพร อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
37 การสังเคราะห์งานวิจัยทางบัญชี: การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
38 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นในเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธนากร ทองธรรมสิริ นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2564
39 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
40 บทบาทของการรับรู้ภาพลักษณ์ และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
41 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ณฐวัฒน์ พระงาม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
42 ทัศนคติ ความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจใช้งานนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
43 ผลกระทบของทักษะทางการบัญชีดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชีของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาววิยะดา สุวรรณเพชร นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
44 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติพร มีชัย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
45 ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย นางสาววรุณพร เลิศสหพันธุ์ นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
46 การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
47 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์พิชยพิมพ์ คำเพียร อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
48 การวิเคราะห์องค์ประกอบ: ปัญหาการทำวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
49 การพัฒนาองค์การตามบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ อาจารย์ ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
50 ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
51 การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่ของภูมิภาคทั่วโลก: บทเรียนจากการระบาดของโควิด-19 นางสาวSaranya Sueksongkram นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 2563
52 บทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มทำงาน นางสาวSaranya Sueksongkram นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 2563
53 แนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
54 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
55 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชำระค่าบริการ ผ่าน QR CODE สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดเชียงใหม่ TECHNOLOGY ACCEPTANCE THAT AFFECTS SERVICE PAYMENT DECISION M นายเอกธนัช ศรีบุญมา นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อาจารย์ ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2564
58 การจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม นางสาวธัญญารัตน์ สอนสุภาพ นักศึกษา ป.ตรี 2563
59 ผลกระทบของความสำเร็จระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Effects of Tax System and e-Documents Success on Accounti นางสาวนฤมล พันธุชา นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
60 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลประกอบการในบทบาทของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศศิภรณ์ ตันติปิธรรม นักศึกษา ป.ตรี 2563
61 The Role of Knowledge Management in Digital Education อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
62 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางดาว สุ่มมาตร์ นักวิจัย/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 2563
63 การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
64 ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นางสาวปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
65 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย นางสาวอัญชลีพร ใสสุทธิ์ นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
66 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของบรรยากาศภายในองค์กรของกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
67 แนวโน้มการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
68 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
69 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
70 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา โสอุบล อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
71 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเวียดนาม ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวศิรินุช คาน บุคคลทั่วไป 2563
72 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
73 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเพื่อการเกษียณอายุของข้าราชการครูและครูโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ศตพร ภูกองไชย นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
74 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
75 การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : จังหวัดหนองบัวลำภู อาจารย์ ดร.สมคิด นาพรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
76 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว นางสาวศิรินุช คาน บุคคลทั่วไป 2562
77 ตัวแบบปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
78 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวทรงศรี อินทรสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 2562
79 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดโบ๊เบ๊อุดร นายชนิสร บุญสอน บุคคลทั่วไป 2562
80 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวผ่านรหัสคิวอาร์ เรื่อง “เขื่อนวชิราลงกรณ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2563
81 การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้ นายชยกร สัตย์ซื่อ นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2563
82 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบของเกษตรกรตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ลลิตา ป่าลั่นทม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
83 อุปสงค์การนำเข้าสินค้าไทยของประเทศเวียดนาม นางสาวฟาน ถิ กวี่ เฮียน บุคคลทั่วไป 2562
84 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคำชะโนด : กรณีศึกษาบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นางสาวศรัญญา สุขประเสริฐ บุคคลทั่วไป 2562
85 การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน บุคคลทั่วไป 2562
86 ตัวแบบปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
87 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
88 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
89 การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
90 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อาจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
91 ประสิทธิภาพการดำเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2562
92 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2562
93 ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
94 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
95 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี เพื่อการตัดสินใจ ของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
96 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
97 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองศาสตราจารย์อาหวัง ล่านุ้ย อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
98 ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ ปานน้อย นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2562
99 ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
100 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพ ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
101 การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองสำหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา A Study of Political News Values for Local Cable TelevisionStations In NakhonRatchasima Province นางสาวภัทรธีรา แพครบุรี นักศึกษา ป.โท/ป.เอก 2562
102 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น นางสาวรจนา เครือแวงมล นักศึกษา ป.ตรี 2562
103 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
104 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อาจารย์มริษา สุดอุดม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
105 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
106 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์ ทางการตลาดของผู้บริโภคในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
107 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562
108 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดการยอมรับเทคโนโลยีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020