กองบรรณาธิการ


ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เผ่าไทย วงศ์เหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สายสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร.สาวิตรี บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร กรรมการฝ่ายตรวจสอบภาษาต่างประเทศ
นายพีระชัย ศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายสารสนเทศ
นายนฤพนธ์ ลาลด กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
นางสาวชวพร แสงราม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร
นางสาวอารยา ศรีสาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ