ตรวจสอบสถานะบทความ


#
ชื่อบทความ
ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภท
หัวข้อ
วันส่งบทความ วันแก้ไขบทความ วันตอบรับบทความ สถานะบทความ หมายเหตุ
1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองเก่าสงขลา(Guidelines for the Promotion of Cultural Tourism Participation of Songkhla Old town) อาจารย์นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 4 มิ.ย. 2563
2
2 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลชุมชนการท่องเที่ยว ชุมชนเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิง อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 1 มิ.ย. 2563
2
3 การจัดการตลาดดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัพหลวง กะละแมลุงพร ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 31 พ.ค. 2563
2
4 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 31 พ.ค. 2563
3
5 การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่: บทเรียนจากการะบาดของโควิด-19 นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 30 พ.ค. 2563
2
6 บทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มทำงาน นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 30 พ.ค. 2563
2
7 แนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 29 พ.ค. 2563
3
8 การออกแบบตราสัญลักษณ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 28 พ.ค. 2563
3
9 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชำระค่าบริการ ผ่าน QR CODE สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดเชียงใหม่ TECHNOLOGY ACCEPTANCE THAT AFFECTS SERVICE PAYMENT DECISION M นายเอกธนัช ศรีบุญมา บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 28 พ.ค. 2563
3
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบ: กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อาจารย์ ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 27 พ.ค. 2563
3
11 การจัดการความรู้เรื่องความสำเร็จโครงการ สร้างระบบเครือข่ายการขนส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูก เขตสุขภาพที่ 7 Knowledge management among the breast milk logistic on the success of exclusive breastfeeding in t ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2563
2
12 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR: THE CASE STUDY OF CHIANG RAI SCHOOL IN SPECIAL ECONOMIC ZONE อาจารย์ ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2563
99
13 การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิงจังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
2
14 การจัดการตลาดดิจิทัลไข่เค็มคุณป้า ชุมชนบ้านศาลาดิน นครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
2
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
2
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรนด์ฮิวรี่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นางสาววราศรณ์ พรชินศรีสกุล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 24 พ.ค. 2563
3
17 การจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม นางสาวธัญญารัตน์ สอนสุภาพ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 23 พ.ค. 2563
3
18 ผลกระทบของความสำเร็จระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Effects of Tax System and e-Documents Success on Accounti นางสาวนฤมล พันธุชา บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 22 พ.ค. 2563
3
19 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค (THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE ABOUT ENVIRONMENTAL นางสาวกัญญาณัฐ กิ่งแก้ว บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 22 พ.ค. 2563
3
20 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลประกอบการในบทบาทของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศศิภรณ์ ตันติปิธรรม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 22 พ.ค. 2563
3
21 The Role of Knowledge Management in Digital Education อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 พ.ค. 2563
3
22 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางดาว สุ่มมาตร์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 พ.ค. 2563
3
23 การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 พ.ค. 2563
3
24 แนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นางสาวปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 20 พ.ค. 2563
3
25 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย นางสาวอัญชลีพร ใสสุทธิ์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 20 พ.ค. 2563
3
26 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจบรรยากาศภายในองค์กรของกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 19 พ.ค. 2563
3
27 แนวโน้มการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 15 พ.ค. 2563
3
28 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 15 พ.ค. 2563
3
29 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 14 พ.ค. 2563
3
30 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์: บทเรียนจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากร นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 11 เม.ย. 2563
99
ผู้เขียนขอถอนบทความ
31 ความรู้และพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 11 มี.ค. 2563
99
ขาดการติดต่อกับผู้เขียนบทความ
32 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา โสอุบล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 7 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563
8
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
33 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเวียดนาม ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวศิรินุช คาน บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
8
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
34 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 3 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
8
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
35 แบบจำลอง การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูและครูโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ศตพร ภูกองไชย บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 31 ม.ค. 2563 23 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
8
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
36 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
37 การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : จังหวัดหนองบัวลำภู อาจารย์ ดร.สมคิด นาพรม บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 28 ต.ค. 2562 21 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
38 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว นางสาวศิรินุช คาน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 18 ต.ค. 2562 10 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
39 ตัวแบบปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 8 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 7 ธ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวทรงศรี อินทรสิทธิ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2562 17 พ.ย. 2562 2 ธ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
41 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดโบ๊เบ๊อุดร นายชนิสร บุญสอน บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 19 ต.ค. 2562 14 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
42 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวผ่านรหัสคิวอาร์ เรื่อง “เขื่อนวชิราลงกรณ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 5 ม.ค. 2563 23 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
8
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
43 การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้ นายชยกร สัตย์ซื่อ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ม.ค. 2563 19 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
8
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
44 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบของเกษตรกรตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ลลิตา ป่าลั่นทม บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 ส.ค. 2562 19 ก.ย. 2562 7 ต.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
45 อุปสงค์การนำเข้าสินค้าไทยของประเทศเวียดนาม นางสาวฟาน ถิ กวี่ เฮียน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 19 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
46 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคำชะโนด : กรณีศึกษาบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นางสาวศรัญญา สุขประเสริฐ บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 8 ต.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
47 การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 2 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2562 8 ต.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
48 ตัวแบบปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 16 ส.ค. 2562 17 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
49 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 8 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
50 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 23 มิ.ย. 2562 7 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
51 การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 30 มิ.ย. 2562 18 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
52 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อาจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 28 มิ.ย. 2562 15 ก.ค. 2562 29 ก.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
53 ประสิทธิภาพการดำเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 10 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
54 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
55 ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 4 ก.ค. 2562 17 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
56 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 25 เม.ย. 2562 7 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
57 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี เพื่อการตัดสินใจ ของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 22 พ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
58 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 12 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
59 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองศาสตราจารย์อาหวัง ล่านุ้ย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 20 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
60 ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ ปานน้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
61 ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 5 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 25 พ.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
62 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพ ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
63 การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองสำหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา A Study of Political News Values for Local Cable TelevisionStations In NakhonRatchasima Province นางสาวภัทรธีรา แพครบุรี บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 1 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
64 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น นางสาวรจนา เครือแวงมล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 22 ก.พ. 2562 16 มี.ค. 2562 2 เม.ย. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
65 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 24 ก.พ. 2562 19 มี.ค. 2562 7 เม.ย. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
66 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อาจารย์มริษา สุดอุดม บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 31 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562 3 มี.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
67 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
68 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์ ทางการตลาดของผู้บริโภคในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 11 ม.ค. 2562 6 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
69 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
70 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดการยอมรับเทคโนโลยีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 2 ม.ค. 2562 3 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562
8
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
สถานะบทความ

1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว

2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว

5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข

6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว

7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ

8 = ตอบรับการพิมพ์

99 = ยุติการพิจารณาบทความ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042-211-040 ต่อ 1519
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020