ตรวจสอบสถานะบทความ


#
ชื่อบทความ
ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภท
หัวข้อ
วันส่งบทความ วันแก้ไขบทความ วันตอบรับบทความ สถานะบทความ หมายเหตุ
1 กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นางสาวธิษณา อุ่นไพร บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 16 มี.ค. 2566
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื่ิออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางสาวกุลภรณ์ สิงหะสุริยะ บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 13 มี.ค. 2566
3 กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นางสาวอรทัย ผาพัง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 12 มี.ค. 2566
4 แนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนผลิตเกลือสินเธาว์สู่ความยั่งยืนในพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 11 มี.ค. 2566
5 รูปแบบการจัดการขยะแบบครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในเขตเทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายอัศจรรย์ เมืองแสงสี บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
6 แนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อาจารย์พิเชษฐ อุดมสมัคร บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 9 มี.ค. 2566
7 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ในชีวิตประจำวันของเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) อาจารย์ฐาปนี เพ็งสุข บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 มี.ค. 2566
8 การบูรณาการเมืองไมซ์ซิตี้ด้วยมิติของ SDGs อาจารย์ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ บทความวิชาการ (Academic article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 มี.ค. 2566
9 แนวทางส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานี (แก้ไขครั้งที่ 1) นายพิษณุ รูปเหมาะ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 28 ก.พ. 2566
10 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร นางสาวอภิษฎา ภู่ภูษิต บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25 ก.พ. 2566
11 พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่พื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 ก.พ. 2566
12 รูปแบบการพัฒนาการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับ แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 ก.พ. 2566
13 แนวทางการพัฒนาการให้บริการของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นางสาวอิงอร ชินชัย บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 ก.พ. 2566
14 รูปแบบการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานี นางสาวพรหมภัสสร ชคกรธนวัจน์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 ก.พ. 2566
15 การพัฒนาสื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานรากสร้างสรรค์กุดหมากไฟ โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจารย์ ดร.ชนาภา บุตรเพ็ง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 30 ม.ค. 2566
16 ความยุติธรรมในองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี นางสาวณัฏฐนันนท์ อ่ำขวัญยืน บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 30 ม.ค. 2566
17 การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มข้อมูลราชภัฏจำแนกคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น อาจารย์ไชย มีหนองหว้า บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 26 ม.ค. 2566
18 การจัดการข้อมูลครัวเรือนระดับตำบลอัจฉริยะ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย อินทร์แก้ว บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 20 ม.ค. 2566
19 การยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์กาญจนาวดี สำลีเทศ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 19 ม.ค. 2566
20 การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านขายอุปกรณ์อิงค์เจ็ท: กรณีศึกษา ร้าน ส.บ้านศิลป์ อาจารย์ ดร.จันจิรา ดีเลิศ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 ม.ค. 2566
21 ปัจจัยทางการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนเทคนิคอาชีวศึกษา LIU ZHOU แห่งที่ 2 มณฑล GUANG XI สาธารณรัฐประชาชนจีน นางWenxin Huang บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 18 ม.ค. 2566
22 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ขัดผิวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี FACTORS IMPACT SCRUBS PURCHASING BEHAVIOR OF BURAPHA UNIVERSITY, CHANTHABURI CAMPUS STUDENTS อาจารย์พลอยไพลิน ยอดคำ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 10 ม.ค. 2566
23 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพของร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาแบบดั้งเดิม นางสาวนันท์นภัส พลเศรษฐเลิศ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 9 ม.ค. 2566
24 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี นางปฏิญญา รัตนนุกรม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 6 ม.ค. 2566
25 การพัฒนาระบบการจัดการห้องเช่าออนไลน์ อิงดอยเพลส ลพบุรี อาจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 ม.ค. 2566
26 ผลกระทบเชิงกำกับของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ นางสาวปวริศา แสงคำ บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 15 ธ.ค. 2565
27 การพัฒนาการให้การบริการของธุรกิจรีสอร์ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: แนวทางจากเสียงสะท้อนของลูกค้า อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 14 ธ.ค. 2565
28 ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2565
29 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการถือครองหุ้นของสมาชิกในครอบครัวกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์: บทบาทของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจารย์ ดร.กฤตยาวดี เกตุวงศา บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 11 ธ.ค. 2565
30 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผักเชียงดาแปรรูป เพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 7 ธ.ค. 2565
31 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับตลาดเพื่อสุขภาพ อาจารย์เพ็ญนฤมล จะระ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 ธ.ค. 2565
32 การจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มอัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงสุ่มแบบพลวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 4 ธ.ค. 2565
33 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์ รัตโน บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 1 ธ.ค. 2565
34 คุณภาพการบริการหลักและคุณภาพการบริการเสริมส่งผลต่อการแชร์ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ผ่านการรับรู้คุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางเหตุผลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล วัดป่า อาจารย์ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 22 พ.ย. 2565
35 ผลกระทบของศักยภาพของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม นางรุ่งรัศมี รัชสมบัติ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 14 พ.ย. 2565
36 โครงการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดน กรณีศึกษา กลุ่มจูวีฟาร์มแพะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี EVALUATION OF IMPLEMENTATION OUTCOMES OF THE LIVESTOCK FARMING PR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 พ.ย. 2565
37 ระบบแจ้งซ่อมเคเบิ้ลออนไลน์ กรณีศึกษา กองบิน 46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2565
38 แนวทางส่งเสริมการจัดการคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานี นายพิษณุ รูปเหมาะ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 31 ต.ค. 2565
39 การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแผนกจัดซื้อ: กรณีศึกษาบริษัทค้าปลีก นายศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 26 ต.ค. 2565
40 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ กรณีศึกษาบริษัทอาเจไทย จำกัด อาจารย์ธนยศ กุลฑล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 24 ต.ค. 2565
41 อิทธิพลของภาวะความเป็นผู้ประกอบการและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีต่อความสามารถการตลาดดิจิทัลและผลการดำเนินงานการตลาดของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในภาคกลางตอนล่าง นางสาวอรัญชนก แป้นคุ้มญาติ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 12 ต.ค. 2565
42 อิทธิพลของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คุณภาพการบริการที่มีต่อความผูกพันตราสินค้า และความภักดีของผู้ใช้บริการชมภาพยนตร์แบบสตรีมมิ่งในจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอารยา จงใจรักษ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 11 ต.ค. 2565
43 ผลกระทบของปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโมบายแบงค์กิ้งของผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี นางสาวชนิดาภา อาษาบาล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 9 ต.ค. 2565
44 พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่สนใจซื้อลูกชิ้นเห็ดอกไก่ (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) ในกรุงเทพมหานคร นางสาวกมลวรรณ ทองฤทธิ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 9 ต.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
45 ปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ศรีพุทธ บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 14 ก.ย. 2565
46 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 ก.ย. 2565 13 ธ.ค. 2566 15 ธ.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
47 แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เมืองช้าง บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 24 ส.ค. 2565
48 โมเดลการวัดองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 24 ส.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
49 การพยากรณ์ราคาคริปโทเคอร์เรนซีล่วงหน้าด้วยแบบจำลอง ARIMA ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 22 ส.ค. 2565
50 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาทไทยต่อเงินหยวน อาจารย์ ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 21 ก.ค. 2565
51 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย อาจารย์ ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 21 ก.ค. 2565
52 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในหมวดหมู่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 อาจารย์ ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 21 ก.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
53 อิทธิพลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและความได้เปรียบในการแข่งขันต่อ ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครพนม อาจารย์กุสุมา สร้อยทอง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 16 มิ.ย. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
54 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี “เมืองกีฬา” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร ศรีอิสาณ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 9 มิ.ย. 2565
55 อิทธิพลของการรับรู้ลักษณะเด่นของร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการใช้บริการของผู้บริโภค อาจารย์พีรยา สมศักดิ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 มิ.ย. 2565
56 ผลกระทบของความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 6 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
57 การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการผักบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาจารย์เมชยา ท่าพิมาย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 2 มิ.ย. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
58 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวศศิประภา พรหมทอง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 มิ.ย. 2565
59 แนวทางบริหารจัดการนโยบายสู่การปฏิบัติโดยนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในศาลเยาวชนและครอบครัว : ศึกษาการพัฒนามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาชั้นหลังฟ้องคดี นายอุดม ลาภิเศษพันธุ์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 31 พ.ค. 2565
60 การพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อาจารย์พิมพ์พิศา จันทร์มณี บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 31 พ.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
61 ปัจจัยองค์กรและประสิทธิภาพการบริหารการเงินที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ ดร.ณฐา ธรเจริญกุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 พ.ค. 2565
62 อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า บุคลิกภาพผู้บริโภค ต่อความภักดีต่อตราสินค้า ของรองเท้ากีฬาผ้าใบ NIKE นายเอกพงษ์ โรจน์บุญมา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 21 พ.ค. 2565 7 ก.ค. 2565 12 ต.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
63 ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานและความผูกพันของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดอุดรธานี นางสาวกมลชนก ประสิทธิ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 20 พ.ค. 2565 8 ก.ค. 2565 18 ส.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
64 การศึกษาปัจจัยการจัดการแบบลีนและสมรรถนะของผู้ประกอบการ SMEs ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพธุรกิจ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงตอนบน อาจารย์ฐาปนี เพ็งสุข บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 18 พ.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
65 การตลาดเชิงอารมณ์และประสบการณ์ออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในความภักดีของตราสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปินเกาหลีใต้ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มแฟนคลับชาวไทย นางสาวภารวี พล้าโน๊ต บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 พ.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
66 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นตามทัศนะของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นายชัยณรงค์ สิริพรปรีดา บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 12 พ.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
67 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้า และความจงรักภักดี ของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชต สวนสวัสดิ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 8 พ.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
68 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางสาวกมลรัตน์ ป้อมสุวรรณ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 พ.ค. 2565 8 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
69 การวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงสำรวจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภค เขตนครไกสอนพมวิหาน นางPhoutthasone Siliphoxay บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7 พ.ค. 2565 25 ก.ย. 2565 22 พ.ย. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
70 รูปแบบการดำเนินชีวิต และทัศนคติของกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นไม้ฟอกอากาศ นางสาววรัญญา ฮวบลอยฟ้า บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 27 เม.ย. 2565 29 ก.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
71 ปัจจัยด้านทัศนคติและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นายจิรายุ พะกะยะ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 26 เม.ย. 2565 30 ก.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
72 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความสำเร็จทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ในประเทศไทย นายวีรพงษ์ ศรีบุตรตา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 21 เม.ย. 2565
73 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทวีศักดิ์ อุ่นทานนท์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 21 เม.ย. 2565 8 ก.ค. 2565 12 ก.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
74 องค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์สาวิณีย์ พลเยี่ยม บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 21 เม.ย. 2565 9 ส.ค. 2565 31 ส.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
75 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ชุดาพร สอนภักดี บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 17 เม.ย. 2565 18 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
76 การสังเคราะห์นวัตกรรมงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผลกระทบต่อยุคดิจิทัลในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ทศพร มะหะหมัด บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 4 เม.ย. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
77 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มเครื่องจักร และกลุ่มปิโตรเคมีกับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยแบบจำลอง VAR ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 1 เม.ย. 2565 24 พ.ย. 2565 25 ม.ค. 2566
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
78 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุด อาจารย์ราชสีห์ ศรีเสน่ห์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 18 มี.ค. 2565 18 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
79 สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี นางสาววารุณี ฤทธิขจร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 10 มี.ค. 2565 3 เม.ย. 2565 5 เม.ย. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
80 การจัดการโรงแรมที่พักขนาดกลางแบบวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อาจารย์จัตตาร์พร กลางสวัสดิ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 9 มี.ค. 2565 29 ก.ย. 2565 14 ธ.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
81 ความสัมพันธ์เชิงเหตุของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจำหน่าย และการสื่อสารที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคสบู่สมุนไพรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 มี.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
82 การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพประเภทธุรกิจสปา รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 มี.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
83 พฤติกรรมการบริโภคน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณประทีป บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 2 มี.ค. 2565
84 การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวอมรรัตน์ เครือกระโทก บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 24 ก.พ. 2565
85 อิทธิพลของการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของธุรกิจด้วยการวัดผลเชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ อาจารย์ปทุมพร หิรัญสาลี บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 21 ก.พ. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
86 แนวทางการพัฒนาการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรณีศึกษา จังหวัดเลย อาจารย์สกุลไทย ป้อมมะรัง บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 14 ก.พ. 2565
ปีที่ 4 เล่มที่ 4
87 การพัฒนาระบบงานซักฟอก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นายศิริวัฒน์ เสรีกุลธนากร บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10 ก.พ. 2565
88 สภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาธุรกิจโคขุนในจังหวัดสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สารคล่อง บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 ก.พ. 2565
89 สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาระบบธุรกิจหมากเม่าในจังหวัดสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ สมบุญ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 20 ม.ค. 2565
90 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผ้าทอมือของผู้ประกอบการตลาดผ้านาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายอภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 5 ม.ค. 2565 14 มี.ค. 2565 16 มี.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
91 ปัจจัยภาพลักษณ์องค์กรและปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์โสรยา สุภาผล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 4 ม.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
92 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของนักบัญชีในประเทศไทย นาย่จักรกฤษณ์ มะโหฬาร มะโหฬาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 3 ม.ค. 2565
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
93 ควาามสัมพันธ์ของรายงานความยั่งยืนกับราคาหุ้นก่อนและระหว่างเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในหมวดธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 28 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
94 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร นายวรพล อิทธิคเณศร บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 26 ธ.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
95 การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวสุดารัตน์ ทับทอง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 25 ธ.ค. 2564
96 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสมทรง คันธนที บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 19 ธ.ค. 2564
97 คุณภาพการบริการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักและใช้บริการ ณ เดอะ เลจเจนท์ แม่กลอง สมุทรสงคราม นางสาวชนิษฐา ใจเป็ง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15 ธ.ค. 2564
98 การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท นางสาวสุดารัตน์ ทับทอง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 14 ธ.ค. 2564
99 ปัญหาตัวแทนจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น และผลการดำเนินงาน นางสาวนภาลัย บุญทิม บทความวิชาการ (Academic article) การบัญชี 10 ธ.ค. 2564
100 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 9 ธ.ค. 2564 5 ก.ค. 2565 23 ส.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
101 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการขยายสาขาของบริษัท แสงเงินนามอาหาร จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางสาวเปรมริกา เทียมทะนง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 ธ.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
102 รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของธุรกิจโรงแรม จังหวัดอุดรธานี นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 ธ.ค. 2564 30 พ.ค. 2565 31 ส.ค. 2565
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
103 อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสดจากร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร นางสาวศัสยมน ศีตลาวัชรพล บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 5 ธ.ค. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
104 อิทธิพลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเล่นอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคเกมออนไลน์: กรณีศึกษา เกม PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 2 ธ.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
105 การวิเคราะห์เนื้อหางานการศึกษามาสคอตประเทศไทย อาจารย์ ดร.ศริญญา คงเที่ยง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 2 ธ.ค. 2564
106 ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ บทความวิจัย (Research article) การจัดการทั่วไป 1 ธ.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
107 การยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อาจารย์ ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 พ.ย. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
108 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 พ.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
109 อิทธิพลของกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าผ่านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าตามบทบาทของการสื่อสารการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของลูกค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย นางสาวขนิษฐา เสถียรพาณิชย์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 พ.ค. 2564
110 แบบจำลองปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการใช้แพลตฟอร์มตลาดอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวนิษา ศักดิ์ชูวงษ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 พ.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
111 ความสัมพันธ์ของการรับรู้ความเป็นเลิศของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจโฮมสเตย์ในประเทศไทย นางสาวดวงหทัย เต็งรัตนประเสริฐ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 30 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
112 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 29 เม.ย. 2564
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของวารสารฯ
113 ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจยานยนต์ นายรัฐพงษ์ อ้วนแก้ว บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 29 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
114 ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ร่วมสมัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานทางการตลาด ของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวชานัตตา วงศ์ศิริ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 29 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
115 การพัฒนาคุณภาพฉลากผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ บุษราคัม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 29 เม.ย. 2564 5 ม.ค. 2565 8 ก.พ. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
116 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อไอเท็มเสมือนในเกมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 29 เม.ย. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
117 แนวทางการจัดการอนุรักษ์วัฒนธรรมการมวยผมของชาวผู้ไทย นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 29 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
118 เศรษฐกิจเสมือน: การวิเคราะห์มูลค่าสินค้าเสมือนและโครงสร้างตลาดในโลกแห่งเกมออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ บทความวิชาการ (Academic article) เศรษฐศาสตร์ 28 เม.ย. 2564
ปีที 3 ฉบับที่ 5
119 การวิเคราะห์อัตราส่วนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดราธานี จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย เดชรอด บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 28 เม.ย. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
120 ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบจัดการพลังงานภาคบังคับของประเทศไทย นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 เม.ย. 2564
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
121 การบริหารต้นทุนเพื่อการพัฒนาทุนทางปัญญาในสถานศึกษา อาจารย์ ดร.อาภรณ์ แกล้วทนงค์ บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 26 เม.ย. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
122 ความสัมพันธ์ของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี นายเจตพัฒน์ พรมจีน บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 23 เม.ย. 2564
123 การศึกษาศักยภาพ พัฒนารูปแบบโฮมสเตย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวสะพานหินเชิงอนุรักษ์ เพื่อรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย นางสาวศศิประภา พรหมทอง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 22 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
124 การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 20 เม.ย. 2564
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของวารสารฯ
125 ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: กลุ่มทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 20 เม.ย. 2564
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของวารสารฯ
126 ผลกระทบของประสบการณ์ลูกค้าที่มีต่อความจงรักภักดีของธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในประเทศไทย นางสาวนนิตา สมบุตร บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 18 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
127 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกำไรของธุรกิจบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพิธาน แสนภักดี บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 17 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
128 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดในร้านสะดวกซื้อเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวอตินุช กอวีรสกุลชัย บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 12 เม.ย. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
129 บรรจุภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์ บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 11 เม.ย. 2564
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
130 การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 4 เม.ย. 2564
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของวารสารฯ
131 อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกรที่มีต่อผลประกอบการเกษตรอินทรีย์ตามบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในการทำการเกษตรอินทรีย์และการปรับตัวในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจั นางสาวอาภัสรา สมใจ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 3 เม.ย. 2564
132 ผลกระทบของการควบคุมภายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นางสาวปรียานุช สอนซ้าย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 2 เม.ย. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
133 ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีหลังประกาศใช้นโยบายทางการเงินของภาครัฐกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพิธาน แสนภักดี บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 31 มี.ค. 2564 8 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
134 ฟินเทคกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของไทยในยุคดิจิทัล นางสาวอาทิตยา ศรีมณีรัตน์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 29 มี.ค. 2564
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
135 ผลกระทบของคุณลักษณะที่ดีของผู้ตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพรรณษา เรือนน้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 28 มี.ค. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
136 การศึกษาภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในประเทศไทย อาจารย์สุพิชชา โชติกำจร บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 มี.ค. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
137 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อการสื่อสารทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์ ดร.อารีย์ มยังพงษ์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 22 มี.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
138 สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายธวัชชัย รัชสมบัติ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 10 มี.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
139 การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ อาจารย์ ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2565
ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
140 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 มี.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
141 ผลกระทบของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร ของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระ โลสันตา บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 25 ก.พ. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
142 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
143 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาส้มสายเดี่ยว : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา บ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรชุมา มูลศรี บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 23 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
144 สื่อดิจิทัลและกิจกรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล ของพนักงานองค์กรบริษัทมหาชน นายจตุพงศ์ ภูอาวุธ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 18 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
145 การศึกษาคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิตยสารชีวจิต ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 (ฉบับที่ 520 - 523) นางสาวธัญพิชชา ธรรมวิฐาน บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 15 ก.พ. 2564
146 การเชื่อมโยงโซ่อุปทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง อาจารย์ ดร.นุชจรี ภักดีจอหอ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 13 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
147 ผลกระทบของนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 ต่อการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 12 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
148 ปัจจัยการจัดการเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการของสำนักงานชลประทาน นายพรพศุตม์ ธิติทรัพย์อุดม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 12 ก.พ. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
149 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ชุดาพร สอนภักดี บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 11 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
150 กลยุทธ์การพัฒนาที่พักแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี บทความวิชาการ (Academic article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 9 ก.พ. 2564
151 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังศักยภาพไร้ขีดจำกัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 ก.พ. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
152 การพยากรณ์ความต้องการ: กรณีศึกษาบริษัท ผลิตขวดน้ำดื่ม นายศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 5 ก.พ. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
153 การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นางสาวเสาวนีย์ บรรพต บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ก.พ. 2564
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
154 ความต้องการของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีชมชื่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นางสาววีรนิตย์ สิทธิราช บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ก.พ. 2564
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
155 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาของอาจารย์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 28 ม.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
156 สมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักวิชาการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรุ่งรัศมี รัชสมบัติ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 27 ม.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
157 อิทธิพลของการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลที่มีผลต่อความสามารถในการบริหารการเงินส่วนบุคคลตามบทบาทของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 27 ม.ค. 2564
158 การศึกษาภาวะผู้นำของสตรีที่มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวเมธินี อินทร์บัว บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 25 ม.ค. 2564
159 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลุกต้นหอม : กรณีศึกษาสวนสุราชวงศ์ หมู่บ้านดงทรายทอง หมู่ 15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อาจารย์กนกกานดา ใต้จันทร์กอง บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 22 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
160 การสื่อสารในยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 22 ม.ค. 2564
161 ผลกระทบของการจัดการค่าตอบแทนที่มีต่อผลิตภาพธุรกิจอุตสาหกรรม ยานยนต์และอุปกรณ์ส่วนประกอบ ในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 22 ม.ค. 2564
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
162 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีกับประสิทธิภาพ ในการจัดทำบัญชีของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์สายฝน อุไร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 21 ม.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
163 RESEARCH ON SME CREDIT FINANCING IN COMMERCIAL BANKS TALKING CHINA MERCHANTS BANK AS AN EXAMPLE อาจารย์ ดร.สมฤกษ์ การวิวัฒน์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 15 ม.ค. 2564
เนื่องจากผู้เขียนบทความยกเลิกลงบทความเพื่อตีพิมพ์
164 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ตัดแต่งในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวอมรา ปิ่นเเก้ว บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 13 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
165 Fan Club Loyalty in the Case of Henan Jian Yue Football Club in China The loyalty of the home audience of Henan Jianye Football Club, China. อาจารย์ ดร.วศิน พรหมพิทักษ์กุล บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 13 ม.ค. 2564
เนื่องจากผู้เขียนบทความยกเลิกลงบทความเพื่อตีพิมพ์
166 ผลกระทบของประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจำกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 12 ม.ค. 2564
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
167 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ประเภทการขึ้นทะเบียน อ.18 ในกรุงเทพมหานคร นายจักรพันธ์ ใจเจตน์สุข บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 12 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
168 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการแปรรูปข้าวภูเขาไฟของ กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ผกามาศ บุตาสาลี บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 12 ม.ค. 2564
169 องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของหัวหน้าแผนกครัวใน องค์กรธุรกิจร้านอาหาร นายวรพล อิทธิคเณศร บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 12 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
170 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นาย่จักรกฤษณ์ มะโหฬาร มะโหฬาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 11 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
171 การตลาดธุรกิจการบริการของ STARBUCKS COFFEE กับการท่องเที่ยวยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ บทความวิชาการ (Academic article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 ม.ค. 2564
ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
172 ศักยภาพในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 ม.ค. 2564
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของวารสารฯ
173 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางสาววนิดา อินทไชย บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6 ม.ค. 2564
ขาด contribution ของงานวิจัย และผลการวิจัยไม่สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อ 1 ในเรื่องพัฒนาเว็บแอพพิเคชั่นฯ และระดับของสถิติ ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
174 อิทธิพลของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ที่ส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 5 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
175 คุณภาพการสอบบัญชีและการวางแผนภาษี นางสาวพิชญาภร สามะบุตร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 5 ม.ค. 2564
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
176 การพัฒนาทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ตามศาสตร์พระราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4 ม.ค. 2564
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
177 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสถาบันการเงินชุมชน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 29 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6
178 ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดหนองบัวลำภู นางเสาวนีย์ สิทธิโชติ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 25 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนยกเลิกการตีพิมพ์ในวารสารฯ
179 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นการจัดส่งอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์คมกริช สนิทชน บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 22 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
180 การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การข้าราชการครู สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 21 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
181 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย เดชรอด บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 20 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
182 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายไกรวุธ เกษตรเอี่ยม บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
183 อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นางสาวศรีสกุล แก้วกระจ่าง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 15 ธ.ค. 2563
ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 5
184 การพัฒนาการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยศาลาใต้ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 14 ธ.ค. 2563 14 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
185 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธุรกิจลิสซิ่ง ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 9 ธ.ค. 2563
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
186 แนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการสอบบัญชี Preparation Guideline for Using Artificially Intelligence in Auditing อาจารย์ทิพวรรณ ฤทธิชัย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 9 ธ.ค. 2563
187 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวกมลรัตน์ ป้อมสุวรรณ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 4 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
188 ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้บริการห้องรับประทานอาหารศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่: ศึกษาในช่วงการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
189 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวจารุวรรณ แซ่เต้า บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
190 ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสุภาวดี ไวว่อง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
191 ผลกระทบของการกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุมภายในด้านพัสดุที่มีต่อประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย นางสาวปวริศา แสงคำ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
192 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชต สวนสวัสดิ์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
193 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป นางสาวกัญญา แสนนามวงษ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
194 การวิเคราะห์มาตรวัดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563 9 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
195 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 นางจินตนา สุริยะศรี บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 31 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
196 การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (THE DEVELOPMENT OF TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT IN SAMUTPRAKARN PROVINCE) อาจารย์Sirikorn Prathum ประทุม บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 31 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
197 การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 30 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
198 การเปรียบเทียบทุนทางปัญญากับประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวพรลักษมิ์ พลเดช บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 29 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
199 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 29 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
200 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาจารย์พิมพ์พิศา จันทร์มณี บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 24 ส.ค. 2563 6 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
201 ความคิดเห็นการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ธีรวัฒน์ หินแก้ว บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 ส.ค. 2563 19 ต.ค. 2563 3 พ.ย. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
202 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 19 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
203 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 18 ส.ค. 2563 15 ก.ย. 2563 3 พ.ย. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
204 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 ส.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
205 การศึกษาเชิงคุณภาพของความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและไม่ใช่ทางการบัญชี ที่มีต่อการระดมทุนสาธารณะเพื่อตราสารทุนของไทย อาจารย์อรัญญา นาคหล่อ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 10 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
206 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท นางสาววาสนา สุขพุ่ม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 3 ส.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
207 The role of the banking system on household consumption and saving: A review and synthesis นางสาวกนกพร อินทรักษ์ บทความวิชาการ (Academic article) เศรษฐศาสตร์ 30 ก.ค. 2563
ผู้เขียนขอถอนบทความ
208 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (เครือฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป) นางสาวปิยะวัลย์ ใยบัว บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 30 ก.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
209 บทบาทผู้นำกับการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบัน นางสาวสุภาภรณ์ บุญทองเถิง บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 29 ก.ค. 2563
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
210 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จังหวัดลำปาง อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 26 ก.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
211 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
212 ปัจจัยการจัดการองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทริปเปิ้ลเอส (ประเทศไทย) จำกัด นางนิศาชล ยืนยง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 ก.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
213 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในประเทศไทย อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 16 ก.ค. 2563 5 ต.ค. 2563 19 ต.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
214 ซิ่นหัวแดงตีนก่าน อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 8 ก.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
215 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรข้ามเพศในธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทย นางสาวสกุลรักษ์ ศักดิ์คำดวง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8 ก.ค. 2563 26 ส.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
216 ประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ นางสาวศุภากร เอี่ยมอำพร บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 3 ก.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
217 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นในเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธนากร ทองธรรมสิริ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 ก.ค. 2563 10 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
218 การสังเคราะห์งานวิจัยทางบัญชี: การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 ก.ค. 2563 12 ส.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
219 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ ในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 30 มิ.ย. 2563 7 ส.ค. 2563 21 ก.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
220 ความภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามส่วนประสมการตลาด นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 28 มิ.ย. 2563 2 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
221 การจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม นางสาวธัญญารัตน์ สอนสุภาพ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 27 มิ.ย. 2563 24 ส.ค. 2563 21 ก.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
222 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 26 มิ.ย. 2563 21 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
223 บทบาทของการรับรู้ภาพลักษณ์ และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 มิ.ย. 2563 17 ก.ค. 2563 21 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
224 ตำแหน่งทางการตลาดของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริโภค อาจารย์ ดร.ศรัณย์ อมาตยกุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 23 มิ.ย. 2563
225 Innovative Practices in Higher Education Administration อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 มิ.ย. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
226 ผลกระทบของทักษะทางการบัญชีดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชีของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาววิยะดา สุวรรณเพชร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 18 มิ.ย. 2563 24 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
227 การวิเคราะห์องค์ประกอบ: ปัญหาการทำวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 17 มิ.ย. 2563 17 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
228 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติพร มีชัย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 16 มิ.ย. 2563 15 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
229 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ณฐวัฒน์ พระงาม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 15 มิ.ย. 2563 28 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
230 การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำท่าจีน โดยใช้ระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 14 มิ.ย. 2563
231 ทัศนคติ ความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจใช้งานนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 14 มิ.ย. 2563 19 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
232 ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย นางสาววรุณพร เลิศสหพันธุ์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 13 มิ.ย. 2563 6 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
233 การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 11 มิ.ย. 2563 18 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
234 มาตรการด้านสาธารณสุขของการจัดงานแสดงสินค้าหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการเดินทางเข้าชมงานของผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 10 มิ.ย. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
235 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 มิ.ย. 2563
236 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองเก่าสงขลา(Guidelines for the Promotion of Cultural Tourism Participation of Songkhla Old town) อาจารย์นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 มิ.ย. 2563
ขาดการติดต่อกับผู้เขียนบทความ
237 บทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มทำงาน นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563 19 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
238 แนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 มิ.ย. 2563 18 ก.ค. 2563 6 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
239 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลชุมชนการท่องเที่ยว ชุมชนเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิง อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 1 มิ.ย. 2563
ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
240 การจัดการตลาดดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัพหลวง กะละแมลุงพร ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 31 พ.ค. 2563
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
241 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์พิชยพิมพ์ คำเพียร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 31 พ.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
242 การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่ของภูมิภาคทั่วโลก: บทเรียนจากการระบาดของโควิด-19 นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 30 พ.ค. 2563 19 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
243 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชำระค่าบริการ ผ่าน QR CODE สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดเชียงใหม่ TECHNOLOGY ACCEPTANCE THAT AFFECTS SERVICE PAYMENT DECISION M นายเอกธนัช ศรีบุญมา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 28 พ.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
244 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR: THE CASE STUDY OF CHIANG RAI SCHOOL IN SPECIAL ECONOMIC ZONE อาจารย์ ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
245 การจัดการความรู้เรื่องความสำเร็จโครงการ สร้างระบบเครือข่ายการขนส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูก เขตสุขภาพที่ 7 Knowledge management among the breast milk logistic on the success of exclusive breastfeeding in t ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
246 การจัดการตลาดดิจิทัลไข่เค็มคุณป้า ชุมชนบ้านศาลาดิน นครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
247 การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิงจังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
248 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรนด์ฮิวรี่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นางสาววราศรณ์ พรชินศรีสกุล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 24 พ.ค. 2563
ไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
249 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค (THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE ABOUT ENVIRONMENTAL นางสาวกัญญาณัฐ กิ่งแก้ว บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 22 พ.ค. 2563
250 ผลกระทบของความสำเร็จระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Effects of Tax System and e-Documents Success on Accounti นางสาวนฤมล พันธุชา บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 22 พ.ค. 2563 27 มิ.ย. 2563 28 ก.ค. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 4
251 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 21 พ.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563 20 ก.ค. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 4
252 การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 พ.ค. 2563 25 มิ.ย. 2563 6 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
253 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อาจารย์ ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 17 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 11 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
254 การพัฒนาองค์การตามบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ อาจารย์ ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ บทความวิชาการ (Academic article) บริหารธุรกิจ 9 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 12 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
255 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย นางสาวอัญชลีพร ใสสุทธิ์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 6 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
256 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของบรรยากาศภายในองค์กรของกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 5 พ.ค. 2563 23 พ.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
257 ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 3 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
258 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 15 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563 7 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
259 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์: บทเรียนจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากร นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 11 เม.ย. 2563
ผู้เขียนขอถอนบทความ
260 ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นางสาวปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 17 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
261 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลประกอบการในบทบาทของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศศิภรณ์ ตันติปิธรรม บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 16 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
262 แนวโน้มการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 15 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
263 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางดาว สุ่มมาตร์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
264 The Role of Knowledge Management in Digital Education อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
265 ความรู้และพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 11 มี.ค. 2563
ขาดการติดต่อกับผู้เขียนบทความ
266 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 10 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
267 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา โสอุบล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 7 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
268 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเวียดนาม ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวศิรินุช คาน บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
269 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 3 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
270 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเพื่อการเกษียณอายุของข้าราชการครูและครูโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ศตพร ภูกองไชย บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 31 ม.ค. 2563 23 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
271 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวผ่านรหัสคิวอาร์ เรื่อง “เขื่อนวชิราลงกรณ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 5 ม.ค. 2563 23 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
272 การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้ นายชยกร สัตย์ซื่อ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ม.ค. 2563 19 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
273 ตัวแบบปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 8 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 7 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
274 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวทรงศรี อินทรสิทธิ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2562 17 พ.ย. 2562 2 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
275 ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
276 การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : จังหวัดหนองบัวลำภู อาจารย์ ดร.สมคิด นาพรม บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 28 ต.ค. 2562 21 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
277 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดโบ๊เบ๊อุดร นายชนิสร บุญสอน บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 19 ต.ค. 2562 14 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
278 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว นางสาวศิรินุช คาน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 18 ต.ค. 2562 10 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
279 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 8 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
280 การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2562 8 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
281 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคำชะโนด : กรณีศึกษาบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นางสาวศรัญญา สุขประเสริฐ บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 8 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
282 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบของเกษตรกรตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ลลิตา ป่าลั่นทม บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 ส.ค. 2562 19 ก.ย. 2562 7 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
283 อุปสงค์การนำเข้าสินค้าไทยของประเทศเวียดนาม นางสาวฟาน ถิ กวี่ เฮียน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 19 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
284 ตัวแบบปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 16 ส.ค. 2562 17 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
285 ประสิทธิภาพการดำเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 10 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
286 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
287 ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 4 ก.ค. 2562 17 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
288 การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 30 มิ.ย. 2562 18 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
289 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อาจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 28 มิ.ย. 2562 15 ก.ค. 2562 29 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
290 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 23 มิ.ย. 2562 7 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
291 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 12 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
292 ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ ปานน้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
293 ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 5 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 25 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
294 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี เพื่อการตัดสินใจ ของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 22 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
295 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 25 เม.ย. 2562 7 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
296 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองศาสตราจารย์อาหวัง ล่านุ้ย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 20 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
297 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 24 ก.พ. 2562 19 มี.ค. 2562 7 เม.ย. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
298 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น นางสาวรจนา เครือแวงมล บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 22 ก.พ. 2562 16 มี.ค. 2562 2 เม.ย. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
299 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
300 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพ ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
301 การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองสำหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา A Study of Political News Values for Local Cable TelevisionStations In NakhonRatchasima Province นางสาวภัทรธีรา แพครบุรี บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 1 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
302 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อาจารย์มริษา สุดอุดม บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 31 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562 3 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
303 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์ ทางการตลาดของผู้บริโภคในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 11 ม.ค. 2562 6 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
304 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
305 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดการยอมรับเทคโนโลยีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ บทความวิจัย (Research article) บริหารธุรกิจ 2 ม.ค. 2562 3 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
สถานะบทความ

1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว

2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

💰 = รอยืนยันการชำระเงิน

📝 = ส่งให้ผู้เขียนบทความแก้ไขรูปแบบ

3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว

5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข

6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว

7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ

8 = ตอบรับการพิมพ์

99 = ยุติการพิจารณาบทความ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020