ตรวจสอบสถานะบทความ


#
ชื่อบทความ
ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภท
หัวข้อ
วันส่งบทความ วันแก้ไขบทความ วันตอบรับบทความ สถานะบทความ หมายเหตุ
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 นางจินตนา สุริยะศรี บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 31 ส.ค. 2563
2 การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ (THE DEVELOPMENT OF TOURISM LOGISTICS MANAGEMENT IN SAMUTPRAKARN PROVINCE) อาจารย์Sirikorn Prathum ประทุม บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 31 ส.ค. 2563
3 การวิเคราะห์มาตรวัดส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 30 ส.ค. 2563
4 การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 30 ส.ค. 2563
5 การเปรียบเทียบทุนทางปัญญากับประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวพรลักษมิ์ พลเดช บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 29 ส.ค. 2563
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี อาจารย์ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 29 ส.ค. 2563
7 การวิเคราะห์จำแนกประเภทความจงรักภักดีของลูกค้าด้วยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 28 ส.ค. 2563
8 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อาจารย์พิมพ์พิศา จันทร์มณี บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 24 ส.ค. 2563
9 ความคิดเห็นการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ธีรวัฒน์ หินแก้ว บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 23 ส.ค. 2563
10 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ชลลดา ม่วงธนัง บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 19 ส.ค. 2563
11 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 ส.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
12 การศึกษาเชิงคุณภาพของความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีและไม่ใช่ทางการบัญชี ที่มีต่อการระดมทุนสาธารณะเพื่อตราสารทุนของไทย อาจารย์อรัญญา นาคหล่อ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 10 ส.ค. 2563
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท นางสาววาสนา สุขพุ่ม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 3 ส.ค. 2563
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท นางสาววาสนา สุขพุ่ม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 31 ก.ค. 2563
15 The role of the banking system on household consumption and saving: A review and synthesis นางสาวกนกพร อินทรักษ์ บทความวิชาการ (Academic article) เศรษฐศาสตร์ 30 ก.ค. 2563
ผู้เขียนขอถอนบทความ
16 อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (เครือฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป) นางสาวปิยะวัลย์ ใยบัว บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 30 ก.ค. 2563
17 บทบาทผู้นำกับการพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบัน นางสาวสุภาภรณ์ บุญทองเถิง บทความวิชาการ (Academic article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 29 ก.ค. 2563
18 การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จังหวัดลำปาง อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 26 ก.ค. 2563
19 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 25 ก.ค. 2563
20 ปัจจัยการจัดการองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ทริปเปิ้ลเอส (ประเทศไทย) จำกัด นางนิศาชล ยืนยง บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 23 ก.ค. 2563
21 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในประเทศไทย อาจารย์รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 16 ก.ค. 2563
22 ซิ่นหัวแดงตีนก่าน อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 8 ก.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
23 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรข้ามเพศในธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทย นางสาวสกุลรักษ์ ศักดิ์คำดวง บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 8 ก.ค. 2563 26 ส.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
24 ประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ นางสาวศุภากร เอี่ยมอำพร บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 3 ก.ค. 2563
25 การสังเคราะห์งานวิจัยทางบัญชี: การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 ก.ค. 2563 12 ส.ค. 2563 28 ก.ย. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
26 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นในเขตพื้นที่เมืองเก่าบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธนากร ทองธรรมสิริ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 29 มิ.ย. 2563 10 ก.ย. 2563 6 ต.ค. 2563
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
27 การจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม นางสาวธัญญารัตน์ สอนสุภาพ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 27 มิ.ย. 2563 24 ส.ค. 2563 21 ก.ย. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
28 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 26 มิ.ย. 2563 21 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
29 บทบาทของการรับรู้ภาพลักษณ์ และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคร้านกาแฟประเภทคาเฟ่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 23 มิ.ย. 2563 17 ก.ค. 2563 21 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
30 ตำแหน่งทางการตลาดของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริโภค อาจารย์ ดร.ศรัณย์ อมาตยกุล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 23 มิ.ย. 2563
31 Innovative Practices in Higher Education Administration อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 มิ.ย. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
32 ผลกระทบของทักษะทางการบัญชีดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชีของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาววิยะดา สุวรรณเพชร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 18 มิ.ย. 2563 24 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
33 การวิเคราะห์องค์ประกอบ: ปัญหาการทำวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 17 มิ.ย. 2563 17 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
34 การพัฒนาคุณภาพฉลากผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ บุษราคัม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 17 มิ.ย. 2563
35 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติพร มีชัย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 16 มิ.ย. 2563 15 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
36 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ณฐวัฒน์ พระงาม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 15 มิ.ย. 2563 28 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
37 การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำท่าจีน โดยใช้ระบบสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 14 มิ.ย. 2563
38 ทัศนคติ ความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจใช้งานนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 14 มิ.ย. 2563 19 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
39 ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการปฏิบัติงานที่ดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย นางสาววรุณพร เลิศสหพันธุ์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 13 มิ.ย. 2563 6 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
40 การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 11 มิ.ย. 2563 18 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
41 มาตรการด้านสาธารณสุขของการจัดงานแสดงสินค้าหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการเดินทางเข้าชมงานของผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 10 มิ.ย. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
42 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานสอบบัญชีระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 มิ.ย. 2563
43 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองเก่าสงขลา(Guidelines for the Promotion of Cultural Tourism Participation of Songkhla Old town) อาจารย์นิธิกิตติกานต์ เหมสุวรรณ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 4 มิ.ย. 2563
44 บทบาทของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มทำงาน นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 2 มิ.ย. 2563 19 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
45 แนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 6 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
46 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลชุมชนการท่องเที่ยว ชุมชนเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิง อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 1 มิ.ย. 2563
47 การจัดการตลาดดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัพหลวง กะละแมลุงพร ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 31 พ.ค. 2563
48 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์พิชยพิมพ์ คำเพียร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 31 พ.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
49 การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่: บทเรียนจากการะบาดของโควิด-19 นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 30 พ.ค. 2563 19 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
50 การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชำระค่าบริการ ผ่าน QR CODE สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดเชียงใหม่ TECHNOLOGY ACCEPTANCE THAT AFFECTS SERVICE PAYMENT DECISION M นายเอกธนัช ศรีบุญมา บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 28 พ.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 14 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
51 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATION LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATOR: THE CASE STUDY OF CHIANG RAI SCHOOL IN SPECIAL ECONOMIC ZONE อาจารย์ ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
52 การจัดการความรู้เรื่องความสำเร็จโครงการ สร้างระบบเครือข่ายการขนส่งน้ำนมจากอกแม่สู่ลูก เขตสุขภาพที่ 7 Knowledge management among the breast milk logistic on the success of exclusive breastfeeding in t ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 27 พ.ค. 2563
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ
53 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
54 การจัดการตลาดดิจิทัลไข่เค็มคุณป้า ชุมชนบ้านศาลาดิน นครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
55 การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวไร่ขิงจังหวัดนครปฐม อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 26 พ.ค. 2563
56 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบรนด์ฮิวรี่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นางสาววราศรณ์ พรชินศรีสกุล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 24 พ.ค. 2563
ไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
57 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อการตอบรับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค (THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE ABOUT ENVIRONMENTAL นางสาวกัญญาณัฐ กิ่งแก้ว บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 22 พ.ค. 2563
58 ผลกระทบของความสำเร็จระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Effects of Tax System and e-Documents Success on Accounti นางสาวนฤมล พันธุชา บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 22 พ.ค. 2563 27 มิ.ย. 2563 28 ก.ค. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 4
59 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 21 พ.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563 20 ก.ค. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 4
60 การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 21 พ.ค. 2563 25 มิ.ย. 2563 6 ส.ค. 2563
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบ: กรณีศึกษาเกษตรกรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อาจารย์ ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 17 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563 11 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
62 การพัฒนาองค์การตามบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ อาจารย์ ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ บทความวิชาการ (Academic article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 9 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563 12 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
63 นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษา ของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย นางสาวอัญชลีพร ใสสุทธิ์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 6 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
64 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของบรรยากาศภายในองค์กรของกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจารย์ ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 5 พ.ค. 2563 23 พ.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
65 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 3 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 10 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
66 กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 15 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563 7 มิ.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3
67 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์: บทเรียนจากการเปลี่ยนผ่านทางประชากร นางสาวSaranya Sueksongkram บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 11 เม.ย. 2563
ผู้เขียนขอถอนบทความ
68 แนวทางการปรับกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นางสาวปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 17 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
69 อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลประกอบการในบทบาทของความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศศิภรณ์ ตันติปิธรรม บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 16 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
70 แนวโน้มการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 15 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
71 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางดาว สุ่มมาตร์ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
72 The Role of Knowledge Management in Digital Education อาจารย์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ บทความวิชาการ (Academic article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 13 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2563 9 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
73 ความรู้และพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 11 มี.ค. 2563
ขาดการติดต่อกับผู้เขียนบทความ
74 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 10 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563 8 เม.ย. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
75 สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาภา โสอุบล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 7 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
76 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเวียดนาม ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวศิรินุช คาน บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
77 ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์ ไชยแสง บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 3 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
78 แบบจำลอง การวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ ของข้าราชการครูและครูโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ศตพร ภูกองไชย บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 31 ม.ค. 2563 23 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
79 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวผ่านรหัสคิวอาร์ เรื่อง “เขื่อนวชิราลงกรณ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 5 ม.ค. 2563 23 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
80 การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้ นายชยกร สัตย์ซื่อ บทความวิจัย (Research article) สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ม.ค. 2563 19 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
81 ตัวแบบปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 8 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 7 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
82 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวทรงศรี อินทรสิทธิ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2562 17 พ.ย. 2562 2 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
83 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 2 พ.ย. 2562 23 พ.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
84 การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา : จังหวัดหนองบัวลำภู อาจารย์ ดร.สมคิด นาพรม บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 28 ต.ค. 2562 21 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
85 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดโบ๊เบ๊อุดร นายชนิสร บุญสอน บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 19 ต.ค. 2562 14 พ.ย. 2562 1 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
86 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว นางสาวศิรินุช คาน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 18 ต.ค. 2562 10 พ.ย. 2562 3 ธ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 6
87 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 8 ก.ย. 2562 24 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
88 การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 2 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 2562 8 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
89 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคำชะโนด : กรณีศึกษาบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นางสาวศรัญญา สุขประเสริฐ บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 ส.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 8 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
90 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบของเกษตรกรตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อาจารย์ลลิตา ป่าลั่นทม บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 23 ส.ค. 2562 19 ก.ย. 2562 7 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
91 อุปสงค์การนำเข้าสินค้าไทยของประเทศเวียดนาม นางสาวฟาน ถิ กวี่ เฮียน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 19 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562 10 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
92 ตัวแบบปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาจารย์ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 16 ส.ค. 2562 17 ก.ย. 2562 2 ต.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 5
93 ประสิทธิภาพการดำเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 10 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562 8 ส.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
94 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 ก.ค. 2562 22 ก.ค. 2562 5 ส.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
95 ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 4 ก.ค. 2562 17 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
96 การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 30 มิ.ย. 2562 18 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
97 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อาจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 28 มิ.ย. 2562 15 ก.ค. 2562 29 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
98 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 23 มิ.ย. 2562 7 ก.ค. 2562 18 ก.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 4
99 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 12 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
100 ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร นายสุพจน์ ปานน้อย บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 8 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
101 ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ กับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉายรุ่ง ไชยกำบัง บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 5 พ.ค. 2562 19 พ.ค. 2562 25 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
102 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี เพื่อการตัดสินใจ ของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฏร์ บทความวิจัย (Research article) การบัญชี 1 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 22 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
103 การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 25 เม.ย. 2562 7 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
104 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองศาสตราจารย์อาหวัง ล่านุ้ย บทความวิจัย (Research article) การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว 20 เม.ย. 2562 2 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 3
105 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 24 ก.พ. 2562 19 มี.ค. 2562 7 เม.ย. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
106 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น นางสาวรจนา เครือแวงมล บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 22 ก.พ. 2562 16 มี.ค. 2562 2 เม.ย. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
107 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาจารย์อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
108 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพ ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 6 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 4 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
109 การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองสำหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา A Study of Political News Values for Local Cable TelevisionStations In NakhonRatchasima Province นางสาวภัทรธีรา แพครบุรี บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 1 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
110 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อาจารย์มริษา สุดอุดม บทความวิจัย (Research article) นิเทศศาสตร์ 31 ม.ค. 2562 18 ก.พ. 2562 3 มี.ค. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
111 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้กลยุทธ์ ทางการตลาดของผู้บริโภคในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 11 ม.ค. 2562 6 ก.พ. 2562 21 ก.พ. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
112 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เพื่อการเกษตร อาจารย์ศักรินทร์ วังคะฮาต บทความวิจัย (Research article) เศรษฐศาสตร์ 8 ม.ค. 2562 5 ก.พ. 2562 20 ก.พ. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
113 การพัฒนาตัวบ่งชี้ปัจจัยที่กำหนดการยอมรับเทคโนโลยีชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานน เซียวประจวบ บทความวิจัย (Research article) การจัดการและบริหารธุรกิจ 2 ม.ค. 2562 3 ก.พ. 2562 18 ก.พ. 2562
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
สถานะบทความ

1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว

2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม

💰 = รอยืนยันการชำระเงิน

📝 = ส่งให้ผู้เขียนบทความแก้ไขรูปแบบ

3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน

4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว

5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข

6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว

7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ

8 = ตอบรับการพิมพ์

99 = ยุติการพิจารณาบทความ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1519
มือถือ 094 291 1519
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020