ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ

  • ที่อยู่: อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
       64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

  • E-mail: msudru.journal@udru.ac.th

  • เบอร์โทรศัพท์: 042-211-040 ต่อ 1154

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020