ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • ผู้ประสานงาน: คุณอารยา ศรีสาพันธ์

  • ที่อยู่: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

  • E-mail: a.srisapun@gmail.com

  • เบอร์โทรศัพท์: 042-411-040