ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • ผู้ประสานงาน:

  • ที่อยู่: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
        64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

  • E-mail: ms@udru.ac.th

  • เบอร์โทรศัพท์: 042-411-040 ต่อ 1160,1415