คณะกรรมการดำเนินงาน


คณะกรรมการดำเนินงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร กรรมการฝ่ายตรวจสอบภาษาต่างประเทศ
นายพีระชัย ศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายสารสนเทศ
นายนฤพนธ์ ลาลด กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
นางสาวชวพร แสงราม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร
นายชินโชติ หล้ามาชน กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020