คณะกรรมการดำเนินงาน


คณะกรรมการดำเนินงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ ประธานกรรมการ
อาจารย์กนกกานดา ใต้จันทร์กอง ผู้ช่วยประธานกรรมการ
อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการ
อาจารย์ณัฐศิริ พงศาวลี ผู้ช่วยประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร กรรมการฝ่ายตรวจสอบภาษาต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรชุมา มูลศรี กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร
ดร.สมคิด นาพรม กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร
นายพีระชัย ศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายสารสนเทศ
นายนฤพนธ์ ลาลด กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
นางสาวชวพร แสงราม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
นายชินโชติ หล้ามาชน กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020