โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้คู่มืออาจารย์นิเทศ

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้คู่มืออาจารย์นิเทศ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 324 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศ พร้อมทั้งเพื่อให้มีคู่มือสำหรับอาจารย์นิเทศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ