คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย

รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ.ณพล ธนาวัชรากุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิธาน เมฆกมล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ