คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ

อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย

รองคณบดีฝ่ายงานวิชาการและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ณพล ธนาวัชรากุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน เมฆกมล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ