ประกาศ / คำสั่ง

ปีงบประมาณ 2562

แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพวิจัย ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร ดาวน์โหลด
ประกาศ เค้าโครงวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศ เค้าโครงวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบ 2562 ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2561

แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพวิจัย ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของบุคลากร ดาวน์โหลด
ประกาศ เค้าโครงวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศ เค้าโครงวิจัยที่ได้รับทุน ปีงบ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
ประกาศ รายชื่อนักศึกษารับทุนวิจัย ปีงบ 2561 ดาวน์โหลด