คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ตั้ง

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
ติดต่อคณะ

โทร : 042-211040 ต่อ 1160,1415

โทรสาร 042-211069

Email : ms@udru.ac.th

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามคณะ