คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถานที่ตั้ง

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ติดต่อคณะ
โทร : 042-211040 ต่อ 1160,1415 โทรสาร 042-211069 Email : ms@udru.ac.th  
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ
ติดตามคณะ