E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

34

จำนวนห้อง

2

รายการที่รออนุมัติ

969

รายการที่จอง

20

รายการที่ยกเลิก

รายการจองล่าสุด

# หัวข้อ ห้อง วันที่ / เวลา ผู้ขอใช้ สถานะ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model Innovation 2101 29 มกราคม. 2567 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566 | 15:15 น.
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป อนุมัติ
2 การจัดกิจกรรมโฮมรูมรวมนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/66 ห้องประชุมดอกปีบ 20 ธันวาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 | 10:57 น.
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อนุมัติ
3 กิจกรรมกลุ่ม One-day English Camp สาขาวิชาการบัญชี 2202 13 ธันวาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 | 22:45 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
4 ประชุมนักศึกษาภาคปกติที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2566 ห้องประชุมดอกปีบ 13 ธันวาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 | 10:14 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
5 กิจกรรมกลุ่ม One-day English camp สาขาวิชาการบัญชี 2201 13 ธันวาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 | 22:46 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
6 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ห้องประชุมดอกจาน (327) 13 ธันวาคม 2566 | ทั้งวัน 11:30 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 | 08:42 น.
นางสาวสุกัญญา ธนะจินดา อนุมัติ
7 สอบหัวข้อโครงงานพิเศษทางการจัดการ 2202 6 ธันวาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | 10:32 น.
อ.ศศิประภา พรหมทอง รอตรวจสอบ
8 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2301 6 ธันวาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 | 15:11 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
9 ปฐมนิเทศนักศึกษารูปแบบพิเศษที่จะออกฝึกงาน 324 2 ธันวาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2566 | 15:18 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
10 สอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี บช.บ. (เทียบโอน) 3/3 รหัส 66 336 1 ธันวาคม 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 | 02:32 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ รอตรวจสอบ
11 สอนชดเชย 2301 28 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | 08:23 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
12 โปรแกรมบัญชี 333 28 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 14:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | 14:33 น.
นางสาวกฤติกา สิงไคต้น อนุมัติ
13 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับคณะ 323 28 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 11:30 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 | 13:41 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
14 แต่งหน้าคนเดินขบวน วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 33 324 25 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 | 11:55 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
15 แต่งหน้า/แต่งตัว คณะผู้นำเชียร์ วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 33 2201 25 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 | 15:34 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
16 แต่งหน้าคณะผู้นำเชียร์ วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 33 314 25 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 | 11:54 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา ยกเลิก
17 อบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้าง soft power จากทุนทางวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา ห้องประชุมดอกปีบ 24 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 | 10:51 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
18 อบรมการผลิตสื่อเพื่อสร้าง soft power จากทุนทางวัฒนธรรม ห้องประชุมดอกปีบ 23 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 | 10:49 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
19 นำเสนองานวิชาโครงงาน2 332 22 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 | 14:26 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
20 ประชุมพิจารณาคำร้องขอสอบกรณีพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ห้องประชุมดอกจาน (327) 22 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 | 13:36 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
21 สอบ 333 22 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 | 08:05 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
22 สอนชดเชย 2301 21 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 | 07:30 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
23 ประชุมคณะ ห้องประชุมดอกจาน (327) 20 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2566 | 13:13 น.
นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนแก้ว อนุมัติ
24 ทำกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 2404 20 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 | 16:05 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
25 ถ่ายทีเซอร์หนังส่งประกวด 346 19 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566 | 10:09 น.
นายพัชรพล ท่อนคำ อนุมัติ
26 เพื่อใช้ในการซ้อมทีมE-sport ในกิจกรรมกีฬาวังแดง 2101 16 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 | 00:09 น.
นายชาญณรงค์ การดี ยกเลิก
27 ประชุมออนไลน์ หลักสูตรโรงงานน้ำตาล ห้องประชุมดอกจาน (327) 16 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 | 12:53 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
28 ประชุมสาขาวิชาการบัญชี 333 15 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 11:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 | 12:58 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
29 ทำการเรียนการสอนเสริม 335 15 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 | 08:38 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
30 ประชุมหลักสูตรโรงงานน้ำตาล ห้องประชุมดอกจาน (327) 13 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2566 | 16:34 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
31 ประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคพิเศษ ที่จะออกฝึกงาน 2/2566 324 12 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 ตุลาคม 2566 | 10:43 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
32 แก้บทความวิจัย 333 12 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2566 | 11:59 น.
นางสาวสุภาดา อุยะพิตัง อนุมัติ
33 แก้วิจัย 333 11 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงเช้า 10:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2566 | 10:42 น.
นางสาวสุภาดา อุยะพิตัง อนุมัติ
34 แนะแนว Work and Holiday aboard ของ สาขาการจัดการการโรงแรม 324 9 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2566 | 09:54 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
35 เพื่อใช้ในการประชุมและซ้อมแข่งกีฬา E-sort ในงานแข่ง กีฬาวังแดงเกมส์ 334 8 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2566 | 19:47 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
36 การเรียนการสอน 343 6 พฤศจิกายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2566 | 13:24 น.
อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี อนุมัติ
37 ทำวิจัย 333 3 พฤศจิกายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566 | 13:53 น.
นางสาวพลอยสวย พันธโคตร อนุมัติ
38 ประกอบการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางทรัพยากรมนุษย์ 324 31 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 ตุลาคม 2566 | 11:52 น.
นางสาวบุญฑริก ดวงอภินันท์ อนุมัติ
39 ประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดการสร้างไอเดียฯ ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 ตุลาคม 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2566 | 08:56 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
40 ทำวิจัย 333 27 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 26 ตุลาคม 2566 | 12:51 น.
นางสาวพลอยสวย พันธโคตร อนุมัติ
41 ขอใช้เพื่อสอบวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์HR11401 324 26 ตุลาคม 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 ตุลาคม 2566 | 12:02 น.
นางสาวบุญฑริก ดวงอภินันท์ อนุมัติ
42 วิพากษ์หลักสูตร ห้องประชุมดอกจาน (327) 26 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 21:06 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
43 จัดโครงการสัมมนา Soft Power อุดรธานีฯ ห้องประชุมดอกปีบ 25 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | 14:33 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
44 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing” รอบที่ 3 ปี 2566 ห้องประชุมดอกจาน (327) 25 ตุลาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2566 | 09:38 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
45 ทำงานวิจัย 333 25 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 ตุลาคม 2566 | 20:27 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
46 จัดโครงการสัมมนา Soft Power อุดรธานี ห้องประชุมดอกปีบ 24 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | 14:32 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
47 เตรียม manuscript งานวิจัย 333 24 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 23 ตุลาคม 2566 | 18:32 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
48 โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 334 21 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | 19:13 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
49 สอบปลายภาค วิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 342 21 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | 19:18 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
50 โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ 333 21 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 18 ตุลาคม 2566 | 19:15 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
51 Byenior HT ลานลีลาวดี อาคาร 2 21 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 15:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 09:13 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
52 ประชุมกรรมการศูนย์ฝึกฯ 324 20 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:30 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 16 ตุลาคม 2566 | 09:39 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
53 สอบปลายภาค วิชาสถิติ 335 20 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 20 ตุลาคม 2566 | 10:16 น.
อ. ดร.สมคิด นาพรม อนุมัติ
54 สอบนอกตาราง 324 19 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 ตุลาคม 2566 | 10:50 น.
อ.บุณยนุช สุทธิอาจ อนุมัติ
55 ประชุมสวัสดิการคณะฯ ประจำเดือน ต.ค. 66 323 19 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 19 ตุลาคม 2566 | 08:36 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
56 สอบนอกตาราง 2101 18 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 ตุลาคม 2566 | 11:33 น.
อ.บุณยนุช สุทธิอาจ อนุมัติ
57 วิพากษ์หลักสูตรท่องเที่ยว ห้องประชุมดอกจาน (327) 18 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 18:41 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม ยกเลิก
58 กิจกรรมของรองปณิธาน ห้องประชุมดอกปีบ 11 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 ตุลาคม 2566 | 15:22 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
59 สอบปฎิบัติ 335 11 ตุลาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 | 09:53 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
60 สอบปฏิบัติการSPSS 335 9 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม 2566 | 20:01 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
61 สอบปฏิบัติปลายภาค 332 6 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 ตุลาคม 2566 | 19:11 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
62 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด ห้องประชุมดอกจาน (327) 4 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 22 กันยายน 2566 | 13:19 น.
นางสาวสุกัญญา ธนะจินดา อนุมัติ
63 สอบ วิชาจัดการทำอาหาร 326 4 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม 2566 | 16:00 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
64 ประชุมหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกจาน (327) 2 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม 2566 | 13:08 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
65 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 326 2 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 21:04 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
66 การเรียน 333 1 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 กันยายน 2566 | 13:04 น.
นางสาวนิรมล อภิกาญจนกิจ อนุมัติ
67 สอบเก็บคะแนน 2102 30 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 กันยายน 2566 | 18:23 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
68 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 29 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 กันยายน 2566 | 19:49 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
69 สอนเสริม 332 29 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 29 กันยายน 2566 | 09:22 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
70 ประชุมทีมโครงการ บพท. Naga Belt Road ด ห้องประชุมดอกจาน (327) 28 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 11:38 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
71 สอนเพิ่มในรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 333 28 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 15:48 น.
อ.มนันญา ทองบ่อ อนุมัติ
72 ถ่ายหนัง 2101 27 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 21:29 น.
นางสาวภัทรวรรณ นิตุธร ยกเลิก
73 สอน 2102 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 กันยายน 2566 | 10:27 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
74 โครงการอบรมจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ห้องประชุมดอกปีบ 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 กันยายน 2566 | 09:56 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
75 ถ่ายหนังสั้น 2201 27 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 27 กันยายน 2566 | 09:06 น.
นางสาวภัทรวรรณ นิตุธร ยกเลิก
76 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 08:04 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
77 การจัดประชุม โครงการพัฒนาข้าวในโครงการ บพท. Naga Belt Road ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 11:24 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว ยกเลิก
78 ประชุมสาขา 2302 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 16:39 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
79 ใช้ถ่ายหนังสั้น 2101 26 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 22:31 น.
นางสาวภัทรวรรณ นิตุธร ยกเลิก
80 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 323 25 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 15:52 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
81 สอนชดเชยวันที่ 20 กย 2566 2301 24 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กันยายน 2566 | 20:53 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
82 เพื่อนัดเรียนเพิ่มเติมรายวิชา การบัญชีการเงิน 2102 23 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2566 | 13:04 น.
อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง อนุมัติ
83 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 22 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 กันยายน 2566 | 15:30 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
84 makeup class 332 22 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 18 กันยายน 2566 | 19:23 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
85 ประชุมสวัสดิการคณะฯ ประจำเดือน ก.ย. 66 323 22 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2566 | 16:11 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
86 สอบปฏิบัติ 333 20 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 กันยายน 2566 | 15:05 น.
รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ อนุมัติ
87 สอบปฏิบัติ 335 20 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กันยายน 2566 | 06:34 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
88 ปรับปรุงหลักสูตร ห้องประชุมดอกจาน (327) 18 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กันยายน 2566 | 12:35 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
89 การเรียนการสอน 334 15 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2566 | 17:46 น.
นางสาวชีวาพร พรมบุตร อนุมัติ
90 นำเสนองาน 333 14 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กันยายน 2566 | 20:52 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
91 สอนเพิ่ม 2102 13 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2566 | 07:46 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
92 สอบปฏิบัติ 335 13 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กันยายน 2566 | 16:46 น.
รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ อนุมัติ
93 สอบเก็บคะแนน 2301 10 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 07:16 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
94 ใช้กิจกรรมรับปริญญา 324 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กันยายน 2566 | 10:16 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
95 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2101 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
96 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2102 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
97 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2202 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:54 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
98 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2301 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:54 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
99 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:29 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
100 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2201 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:54 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
101 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2302 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:55 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
102 ซุ้มรับปริญญา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ลานดอกปีบ 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:39 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา ยกเลิก
103 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:34 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
104 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 324 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 16:21 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
105 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 334 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:38 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
106 พบปะบัณฑิต เลี้ยงข้าว และเก็บข้อมูลบัณฑิต 345 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 14:02 น.
อ.สุพักตร์ มะกุล อนุมัติ
107 พบศิษยเก่า 344 8 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กันยายน 2566 | 15:57 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
108 รับประทานอาหารกลางวันพี่บัณฑิต สาขาการตลาด 342 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 21:41 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
109 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีกับบัณฑิต 336 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 11:14 น.
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อนุมัติ
110 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2101 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:51 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
111 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2102 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:51 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
112 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2202 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:52 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
113 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2301 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:52 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
114 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2401 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:10 น.
อ.อรจิตรา มีจันที อนุมัติ
115 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2403 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:27 น.
อ.อรจิตรา มีจันที อนุมัติ
116 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:28 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
117 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2201 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:52 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
118 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2302 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
119 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2402 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:15 น.
อ.อรจิตรา มีจันที อนุมัติ
120 เลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาการตลาด 2404 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 17:59 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
121 กิจกรรม เสวนาคืนสู่เหย้าและต้อนรับบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 314 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 สิงหาคม 2566 | 12:18 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
122 รับประทานอาหารกลางวันพี่บัณฑิต สาขาการตลาด 343 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 21:41 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
123 ซ้อมรับปริญญา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC ลานดอกปีบ 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:38 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
124 ซ้อมรับปริญญา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ลานหน้าอาคาร 3 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:46 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
125 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:34 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
126 สอบกลางภาค 341 7 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 กันยายน 2566 | 10:19 น.
ผศ.สุริสา จัตุชัย อนุมัติ
127 สอบกลางภาค 342 7 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 กันยายน 2566 | 10:21 น.
ผศ.สุริสา จัตุชัย อนุมัติ
128 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2101 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:45 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
129 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2102 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:48 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
130 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2202 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:49 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
131 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2301 7 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:50 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
132 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:28 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
133 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2201 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:48 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
134 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2302 7 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:51 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
135 สอนเพิ่ม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 333 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:22 น.
อ.มนันญา ทองบ่อ อนุมัติ
136 ซ้อมรับปริญญา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC ลานดอกปีบ 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:36 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
137 ซ้อมรับปริญญา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ลานหน้าอาคาร 3 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:43 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
138 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:33 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
139 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 6 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:27 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
140 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 6 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:32 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
141 ใช้ในการถ่ายหนัง 346 4 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กันยายน 2566 | 15:46 น.
นางสาวนัตติยา ขันกสิกรรม อนุมัติ
142 ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 324 2 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 12:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กันยายน 2566 | 13:28 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
143 เรียนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2566 2301 2 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 21:34 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
144 การเรียนการสอน 334 1 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 20:48 น.
นางสาวชีวาพร พรมบุตร อนุมัติ
145 วิพากษ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อสร้าง solf power โครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY) จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุมดอกจาน (327) 1 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 13:10 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
146 ใช้ถ่ายหนังสั้น 324 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 9:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 18:42 น.
นายทักษิณ สมแสวง ยกเลิก
147 ใช้ในการถ่ายหนังสั้น 336 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 15:18 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
148 ใช้สอนเพิ่มโปรแกรมสำเร็จรูปการบัญชี 333 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 | 13:29 น.
อ.มนันญา ทองบ่อ อนุมัติ
149 ใช้ถ่ายหนังสั้น 337 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 9:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 18:40 น.
นายทักษิณ สมแสวง ยกเลิก
150 ใช้ในการถ่ายหนังสั้น 346 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 15:20 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
151 ตลาดสมรรถนะ HT 324 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 13:04 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
152 ใช้ในการถ่ายงาน 345 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 13:44 น.
นางสาวรัตติกาล จันทร์ศิริ อนุมัติ
153 สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน 2101 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 21 สิงหาคม 2566 | 08:57 น.
ผศ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์ อนุมัติ
154 สอบกลางภาค วิชาการสอบบัญชี 2 2202 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:05 น.
ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ อนุมัติ
155 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2301 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | 09:50 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
156 สอบกลางภาค วิชาการสอบบัญชี 2 2201 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:04 น.
ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ อนุมัติ
157 สอบ 2302 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 12:30 น.
บันทึกเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 | 14:47 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
158 ใช้ในการถ่ายหนัง 346 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 13:46 น.
นางสาวรัตติกาล จันทร์ศิริ อนุมัติ
159 นำเสนอรายงานกลุ่ม 2402 28 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 07:15 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
160 ถ่ายหนัง 334 27 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 11:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 สิงหาคม 2566 | 11:10 น.
นายพัชรพล ท่อนคำ อนุมัติ
161 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) ห้องประชุมดอกปีบ 27 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:45 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
162 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) 335 27 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:44 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
163 ใช้ในการถ่ายพาพยนตร์สั้น 324 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:38 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
164 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) ห้องประชุมดอกปีบ 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:44 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
165 สอบกลางภาค 2302 26 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 สิงหาคม 2566 | 10:19 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
166 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) 335 26 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:43 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
167 ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 337 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:40 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
168 ให้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 346 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:36 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
169 การเรียนการสอน 334 25 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 18:38 น.
นางสาวชีวาพร พรมบุตร อนุมัติ
170 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ห้องประชุมดอกปีบ 25 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 14:45 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
171 ถ่ายหนังสั้น 335 24 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 15:33 น.
นางสาวณัฎฐกรานต์ บาทชารี อนุมัติ
172 ถ่ายหนังสั้น 337 24 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 15:35 น.
นางสาวณัฎฐกรานต์ บาทชารี อนุมัติ
173 เสริมศักยภาพนักศึกษาการท่องเที่ยว เพิ่มความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวปราสาทสาทหินในอีสานใต้ ห้องประชุมดอกปีบ 23 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 | 09:43 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
174 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบวารสาร ThaiJo 2.0 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ห้องประชุมดอกจาน (327) 23 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 7 สิงหาคม 2566 | 09:40 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
175 โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดมืออาชีพ 324 20 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 19 สิงหาคม 2566 | 13:11 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
176 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) 335 20 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:40 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
177 สอนชดเชย 2301 19 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 | 08:44 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
178 อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Upscore English สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ห้องประชุมดอกปีบ 19 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | 14:06 น.
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อนุมัติ
179 สอนเพิ่ม 334 18 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | 09:35 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
180 อบรมตลาดสมรรถนะ 324 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | 13:17 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
181 กิจกรรมเสวนา คนทำหนัง 334 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 | 11:43 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
182 อบรม 332 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 09:03 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
183 กิจกรรมไหว้ครูสาขาท่องเที่ยว ห้องประชุมดอกปีบ 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 | 13:16 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
184 อบรมตลาดสมรรถนะ 335 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 มิถุนายน 2566 | 11:49 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
185 โครงการ อบรมการเข้าใช้ระบบพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ห้องประชุมดอกปีบ 10 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 | 10:33 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
186 โครงการอบรมการเข้าใช้ระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ห้องประชุมดอกปีบ 10 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 | 10:35 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
187 สอบ 2301 9 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 8 สิงหาคม 2566 | 20:33 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
188 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่4 /2566 ห้องประชุมดอกปีบ 9 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 สิงหาคม 2566 | 08:53 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
189 ประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ห้องประชุมดอกจาน (327) 9 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 สิงหาคม 2566 | 13:52 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
190 อบรมตลาดสมรรถนะ 335 9 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 16:48 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
191 สอนชดเชย 333 8 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 สิงหาคม 2566 | 09:38 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
192 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 4 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 14:04 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
193 จัดอบรมฯ ห้องประชุมดอกปีบ 4 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กรกฏาคม 2566 | 09:36 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
194 การนำเสนอหัวข้องานวิจัยในรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 324 3 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 สิงหาคม 2566 | 21:25 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
195 ทำวิจัยโครงการ 333 30 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 11:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 กรกฏาคม 2566 | 11:26 น.
นางสาวหทัยรัตน์ ถาวร อนุมัติ
196 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2566 324 29 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 11:58 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
197 ฉายหนังนิเทศศาสตร์ เรื่อง The Revenge ห้องประชุมดอกปีบ 27 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 10:00 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
198 ประชุมสวัสดิการคณะฯ ประจำเดือน ก.ค. 66 323 27 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 27 กรกฏาคม 2566 | 08:58 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
199 ทำกิจกรรม 324 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 26 กรกฏาคม 2566 | 11:28 น.
นางสาวอภิญญา ศิริวิชา อนุมัติ
200 ประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ ห้องประชุมดอกปีบ 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 | 16:05 น.
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อนุมัติ
201 ฉายหนังนิเทศศาสตร์ เรื่อง The Revenge ห้องประชุมดอกปีบ 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 กรกฏาคม 2566 | 15:05 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
202 ตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ห้องประชุมดอกจาน (327) 26 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 | 10:00 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
203 สอนชดเชย 2302 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 กรกฏาคม 2566 | 02:18 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
204 กิจกรรมประชุมสมาชิกขมรมสื่อสร้างสรรค์ ลานลีลาวดี อาคาร 2 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2566 | 14:13 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
205 เพื่อทำกิจกรรม ทำสื่อส่งอาจารย์ 324 25 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 10:30 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2566 | 09:05 น.
นางสาวธีมาพร มูลคำเกตุ อนุมัติ
206 ฉายหนังนิเทศศาสตร์ เรื่อง The Revenge ห้องประชุมดอกปีบ 25 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 09:54 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
207 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 วิชา การภาษีอากร 2301 23 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กรกฏาคม 2566 | 14:12 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
208 งานเฟรชชี่ 324 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 15:35 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
209 งานเฟรชชี่ 334 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 15:33 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
210 สอน 336 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2566 | 18:39 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
211 เตรียมความพร้อมในการประกวดขวัญใจน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 332 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 | 20:31 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
212 สอน 2302 22 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 กรกฏาคม 2566 | 13:24 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
213 สถานที่เตรียมตัวและพักผู้เข้าประกวดเฟรชชี่ 66 314 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 กรกฏาคม 2566 | 20:15 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
214 งานเฟรชชี่ 337 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 15:36 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
215 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 21 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 | 16:34 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
216 นำเสนอผลการฝึกงาน 324 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 09:48 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
217 สอบระหว่างภาคครั้งที่ 1 2301 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 กรกฏาคม 2566 | 14:51 น.
ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี อนุมัติ
218 ประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ ห้องประชุมดอกปีบ 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 | 16:04 น.
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อนุมัติ
219 นัดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 2302 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 14:51 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
220 กิจกรรม Walk Rally อนุสโมสร + สโมสร ห้องประชุมดอกปีบ 16 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 16:47 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
221 กิจกรรม Walk Rally อนุสโมสร + สโมสร ห้องประชุมดอกจาน (327) 16 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 16:44 น.
นายชาญณรงค์ การดี ยกเลิก
222 กิจกรรม Walk Rally อนุสโมสร + สโมสร ลานลีลาวดี อาคาร 2 16 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 16:45 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
223 ประชุมชี้แจงการออกฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 1/2566 324 15 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 13:21 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
224 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา 314 13 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2566 | 14:38 น.
งานวิเทศสัมพันธ์ อนุมัติ
225 สัมภาษณ์ทุน กยศ 323 13 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2566 | 18:53 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
226 ใช้ในการคัดเลือก Ms Ambassador 2023 324 12 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 14:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 22:46 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
227 ใช้เก็บตัว Ms Ambassador 2023 334 12 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 14:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 22:49 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
228 ใช้แต่งตัวประกวดเฟรชชี่ 332 12 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กรกฏาคม 2566 | 19:07 น.
นายทองแท้ ทองเชื้อ อนุมัติ
229 ไหว้ครู สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกปีบ 12 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 14:50 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
230 อบรมการใช้ EXCEL 335 12 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 08:36 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
231 ซ้อมบล็อกกิ้ง การคัดเลือก Ms Ambassador 2023 324 11 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 10 กรกฏาคม 2566 | 18:31 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
232 การสอนจากตึก 5 อุปกรณ์โสตไม่พร้อม 2302 11 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กรกฏาคม 2566 | 12:56 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
233 ทำกิจกรรมถ่ายหนังสั้น 335 8 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 11:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 กรกฏาคม 2566 | 11:40 น.
นางสาวอภิญญา ศิริวิชา อนุมัติ
234 ติวนักศึกษาแข่ง วจ.สัมพันธ์ 336 5 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กรกฏาคม 2566 | 17:16 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
235 นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกปีบ 5 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 14:49 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
236 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ห้องประชุมดอกจาน (327) 5 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 09:54 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
237 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 3 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:48 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
238 เตรียมความพร้อม comm arts academy 2023 324 2 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:53 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
239 เตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ comm arts academy 2023 345 2 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:56 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์