E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

31

จำนวนห้อง

0

รายการที่รออนุมัติ

7

จำนวนห้องที่จอง

รายการจองล่าสุด

# ห้อง วันที่ เวลาที่ขอใช้ บันทึกเมื่อ สถานะ
1 ห้องประชุมเล็ก (323) 21 กรกฏาคม 2564 14.00 น. ถึง 16.00 น. 20 กรกฏาคม 2564 | 12:15 น. อนุมัติ
2 ห้องประชุมเล็ก (323) 23 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:56 น. อนุมัติ
3 ห้องประชุมเล็ก (323) 22 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:54 น. อนุมัติ
4 ห้องประชุมดอกจาน (327) 21 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:52 น. อนุมัติ
5 ห้องประชุมดอกจาน (327) 19 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:50 น. อนุมัติ
6 ห้องประชุมดอกจาน (327) 16 กรกฏาคม 2564 08.30 น. ถึง 17.00 น. 6 กรกฏาคม 2564 | 02:48 น. อนุมัติ
7 ห้องประชุมดอกจาน (327) 9 กรกฏาคม 2564 13.30 น. ถึง 17.00 น. 5 กรกฏาคม 2564 | 02:19 น. อนุมัติ