E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

34

จำนวนห้อง

0

รายการที่รออนุมัติ

253

รายการที่จอง

5

รายการที่ยกเลิก

รายการจองล่าสุด

# หัวข้อ ห้อง วันที่ / เวลา ผู้ขอใช้ สถานะ
1 คลินิกวิจัย 333 31 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:31 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
2 ตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ห้องประชุมดอกจาน (327) 25 สิงหาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 สิงหาคม 2565 | 11:45 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
3 คลินิกวิจัย 333 24 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:31 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
4 อบรมเพิ่มศัพยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 324 21 สิงหาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2565 | 12:04 น.
อ. ดร.ศราวุธ ผิวแดง อนุมัติ
5 ประชุม ปรับบุคลิกภาพเฟรชชี่ ลานหน้าอาคาร 3 19 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 สิงหาคม 2565 | 10:18 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
6 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาควิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 2302 17 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 สิงหาคม 2565 | 18:07 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
7 คลินิกวิจัย 333 17 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:30 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
8 ทำการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 335 17 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 สิงหาคม 2565 | 15:43 น.
อ.ชาย วรวงศ์เทพ อนุมัติ
9 บรรยายพิเศษ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีในสำนักงานขนาดใหญ่ BIG4 โดย อ.อรชุน รวิโชติกุล 2201 10 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 สิงหาคม 2565 | 19:46 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
10 ประชุมอาจารย์ที่จะลงพื้นที่สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือ จังหวัดอุดรธานี ห้องประชุมดอกจาน (327) 10 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 15:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 สิงหาคม 2565 | 09:14 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
11 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2302 10 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2565 | 14:02 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
12 คลินิกวิจัย 333 10 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:30 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
13 สอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 335 10 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 สิงหาคม 2565 | 15:21 น.
อ.ชาย วรวงศ์เทพ อนุมัติ
14 ประชุมโครงการเงินสวัสดิการคณะฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 323 10 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 สิงหาคม 2565 | 08:58 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
15 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก มรภ.นครราชสีมา ห้องประชุมดอกจาน (327) 9 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 สิงหาคม 2565 | 10:35 น.
อ.เสกศิลป์ มณีศรี อนุมัติ
16 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 2302 8 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กรกฏาคม 2565 | 16:23 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
17 ประชุมสโมสรนักศึกษา 314 4 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 12:00 - 12:30 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2565 | 17:31 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
18 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 324 3 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 14:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 สิงหาคม 2565 | 15:18 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
19 จัดห้องทำกิจกรรมสัมนา 341 3 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 16:30 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2565 | 16:28 น.
นางสาววรรณวิสา อุ่นหล้า อนุมัติ
20 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมดอกจาน (327) 3 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2565 | 14:53 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
21 คลินิกวิจัย 333 3 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:29 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
22 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ห้องประชุมดอกจาน (327) 2 สิงหาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2565 | 13:59 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
23 อบรมการจัดทำแผนความเสี่ยง 323 2 สิงหาคม 2565 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 สิงหาคม 2565 | 14:10 น.
ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี อนุมัติ
24 ปฐมนิเทศนักศึกษารูปแบบพิเศษที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2565 314 30 กรกฏาคม 2565 | ช่วงเช้า 8:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กรกฏาคม 2565 | 09:09 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
25 ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัมนาเศรษฐกิจดิจิตอล ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กรกฏาคม 2565 | 14:53 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
26 คลินิกวิจัย 333 27 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:29 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
27 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครปฐม ห้องประชุมดอกจาน (327) 26 กรกฏาคม 2565 | ช่วงเช้า 8:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2565 | 14:04 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
28 กิจกรรมคือแต่งหน้าเฟรชชี่สาขาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะวิทยาการจัดการปีการศึกษา 2565 332 24 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 กรกฏาคม 2565 | 13:45 น.
นายชลันธร จันทร์แดง อนุมัติ
29 การเรียนการสอน โดยย้ายมาจากห้อง 2301 เนื่องจากวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม จะมีเสียงรบกวน จึงขอใช้ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 314 24 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 12:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2565 | 09:39 น.
ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี อนุมัติ
30 ใช้ซ้อมเดินเฟรชชี่สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 23 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2565 | 15:26 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
31 ใช้ซ้อมเดินเฟรชชี่สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 22 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2565 | 15:26 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
32 ประชุมสโมสรนักศึกษา 314 21 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2565 | 09:12 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
33 ใช้ซ้อมเดินเฟรชชี่สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 21 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2565 | 15:25 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
34 เตรียมความพร้อมในการเรียนรายวิชาโครงงานพิเศษทางการจัดการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 324 20 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2565 | 15:29 น.
อ.ศศิประภา พรหมทอง อนุมัติ
35 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับงานพืชสวนโลก ร่วมกับ TCEB ห้องประชุมดอกจาน (327) 20 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2565 | 09:58 น.
อ. ดร.ศราวุธ ผิวแดง อนุมัติ
36 คลินิกวิจัย 323 20 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2565 | 10:33 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
37 ใช้ซ้อมเดินสาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 20 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2565 | 15:18 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
38 ประกวด MS Fresher 2022 (รอบคัดเลือก) 324 17 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 | 15:46 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
39 ห้องเก็บตัวผู้เข้าประกวด MS Fresher 2022 2101 17 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 | 16:04 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
40 ประชุมทัวร์ครั้งที่2 314 17 กรกฏาคม 2565 | ช่วงเช้า 10:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กรกฏาคม 2565 | 18:58 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง ยกเลิก
41 ประกวด MS Fresher 2022 (ห้องถ่ายภาพผู้เข้าประกวด) 326 17 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 | 16:02 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
42 ประกวด MS Fresher 2022 (เตรียมห้องถ่ายภาพผู้เข้าประกวด) 326 16 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 | 16:01 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
43 ซ้อมเดินเฟรชชี่ สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 16 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กรกฏาคม 2565 | 18:33 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
44 ซ้อมเดินเฟรชชี่ สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 15 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 12:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กรกฏาคม 2565 | 18:32 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
45 ใช้ซ้อมเดินเฟรชชี่ สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 14 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กรกฏาคม 2565 | 18:37 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
46 คลินิกวิจัย 333 13 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:27 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
47 ซ้อมเดินเฟรชชี่ สาขาการจัดการ ลานหน้าอาคาร 3 13 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กรกฏาคม 2565 | 18:36 น.
นางสาวคณิตตา เจริญสุข อนุมัติ
48 ประชุมนักศึกษา 324 11 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 กรกฏาคม 2565 | 11:32 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
49 ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมประกวดเพรชชี่ ห้องประชุมดอกจาน (327) 11 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 กรกฏาคม 2565 | 10:45 น.
อ.เสกศิลป์ มณีศรี อนุมัติ
50 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพติดปีกนิเทศศาสตร์ 334 10 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 กรกฏาคม 2565 | 14:04 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
51 รองรับการทำกิจกรรมถ่ายรูปเฟรชชี่ สาขาคอมพิวเตอร์ 332 10 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 8 กรกฏาคม 2565 | 17:15 น.
นายกรวิชญ์ ก่นโคกกรวด อนุมัติ
52 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ติดปีกนิเทศศาสตร์ 334 9 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 กรกฏาคม 2565 | 14:01 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
53 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ติดปีกนิเทศศาสตร์ (เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมจัดเป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตขอใช้ห้องเรียนเพิ่มจากเดิมที่ขอไปแล้ว คือ 334 ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วห้องว่างค่ะ) 345 9 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กรกฏาคม 2565 | 17:45 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
54 ประชุมนักศึกษาที่จะออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2565 314 9 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 09:34 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
55 จัดเป็นฐานเรียนรู้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ติดปีกนิเทศศาสตร์ 346 9 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กรกฏาคม 2565 | 17:49 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
56 รศ.ดร.สุรัชนี ประชุมโครงการยกระดับรายได้ฯ ห้องประชุมดอกจาน (327) 7 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กรกฏาคม 2565 | 16:18 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
57 ประชุมสโมสรนักศึกษา เรื่อง ประกวดเฟรขขี่คณะ 324 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กรกฏาคม 2565 | 22:59 น.
นายอนุชา หล้าแก้ว อนุมัติ
58 คลินิกวิจัย 332 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2565 | 10:32 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
59 บรรยายวิชา แผนวิจัย ของสาขาการตลาด 2201 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2565 | 11:11 น.
นายอนุชา หล้าแก้ว อนุมัติ
60 ประชุมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ ห้องประชุมดอกจาน (327) 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 | 08:53 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
61 เตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาโครงงานพิเศษการจัดการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 314 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2565 | 11:56 น.
อ.ศศิประภา พรหมทอง อนุมัติ
62 คลินิกวิจัย 333 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:25 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
63 รศ.ดร.สุรัชนี ประชุมโครงการยกระดับรายได้ฯ 323 6 กรกฏาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 2 กรกฏาคม 2565 | 16:16 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
64 สัมภาษณ์ online อว.จ้างงาน 323 4 กรกฏาคม 2565 | ช่วงเช้า 9:00 - 11:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 กรกฏาคม 2565 | 11:35 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
65 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ติดปีกนิเทศศาสตร์ 334 3 กรกฏาคม 2565 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | 18:59 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
66 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ติดปีกนิเทศศาสตร์ 334 2 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | 18:57 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
67 ประชุมทัวร์ 324 1 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 | 15:52 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
68 กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพ ติดปีกนิเทศศาสตร์ 334 1 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | 18:56 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
69 การเตรียมความพร้อม ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 2202 1 กรกฏาคม 2565 | ทั้งวัน 7:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 | 16:46 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
70 สอบข้อเท็จจริง กรณีขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน 323 1 กรกฏาคม 2565 | ช่วงเช้า 10:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 | 16:05 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
71 ปฐมนิเทศสาขาการโรงแรม 324 30 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 13:41 น.
นางสาวฐิตาภา วงษ์พิมพ์ อนุมัติ
72 โครงการปฐมนิเทศแนะแนวนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้มีความพร้อมในการเข้าศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำแนวทางในการเรียน 2101 30 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2565 | 14:11 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
73 เป็นห้องรวมรุ่นพี่นะคะ โครงการปฐมนิเทศแนะแนวนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ได้มีความพร้อมในการเข้าศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำแนวทางในการเรียน 2102 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 7:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2565 | 14:12 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
74 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเงิน 2202 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 13:51 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
75 ประเมินหลักสูตร นิเทศศาสตร์ ห้องประชุมดอกจาน (327) 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:41 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
76 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 314 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 13:48 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
77 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อธุรกิจ 337 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 15:17 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
78 323 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2565 | 07:56 น.
ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม อนุมัติ
79 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการตลาด ลานลีลาวดี อาคาร 2 30 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 13:53 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
80 คลินิกวิจัย 324 29 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:23 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
81 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 29 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:35 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
82 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 29 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:35 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
83 ตรวจประเมิน สาขาการบัญชี ห้องประชุมดอกจาน (327) 29 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 | 13:31 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
84 สัมภาษณ์การจ้างงานโครงการU2Tในรูปแบบออนไลน์ 326 29 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 | 20:30 น.
อ.ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ อนุมัติ
85 ประชุมงานวิจัย 323 29 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | 15:10 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
86 จัดเตรียมสถานที่ปฐมนิเทศวันที่30 มิ.ย 65 324 28 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | 13:44 น.
นางสาวฐิตาภา วงษ์พิมพ์ อนุมัติ
87 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 28 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:34 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
88 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 28 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:34 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
89 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โครงการเงินสวัสดิการคณะฯ 314 28 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 9:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | 10:49 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
90 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 27 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:33 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
91 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 27 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:33 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
92 ประะเมินหลักสูตร การบริหารทรัพยกรมนุษย์ ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:37 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
93 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวารสารฯ 323 27 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | 10:51 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
94 จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ห้องประชุมดอกปีบ 25 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 มิถุนายน 2565 | 08:48 น.
ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี อนุมัติ
95 ตรวจประเมิน สาขาการตลาด ห้องประชุมดอกจาน (327) 25 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 23 มิถุนายน 2565 | 14:23 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
96 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 24 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:32 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
97 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 24 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:32 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
98 ประเมินหลักสูตร การบริหารธุรกิจ ห้องประชุมดอกจาน (327) 24 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:34 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
99 ตรวจประเมินสาขา HT 323 24 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | 11:15 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
100 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 23 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:31 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
101 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 23 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:32 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
102 ให้คำปรึกษาในโครงการคลินิกวิจัย 323 23 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | 09:24 น.
ผศ.ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ อนุมัติ
103 คลินิกวิจัย 324 22 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:43 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
104 อบรมกิจกรรมรับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 334 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | 16:52 น.
นางสาวจิดาภา บุญผ่องศรี อนุมัติ
105 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:30 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
106 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:31 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
107 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2202 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:21 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
108 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2201 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:20 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
109 สาขาวิชาการจัดการ รับน้อง ลานดอกปีบ 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:01 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
110 กิจกรรมรับน้อง สาขาท่องเที่ยว ลานบัว 22 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 10:03 น.
นายธนชาติ แสงจันทร์ อนุมัติ
111 สาขาวิชาการตลาด รับน้องสาขา ลานลีลาวดี อาคาร 2 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:18 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
112 กิจกรรมรับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใต้อาคาร 2 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | 14:00 น.
นางสาวจิดาภา บุญผ่องศรี อนุมัติ
113 รับน้อง สาขาคอมธุรกิจ ใต้อาคาร 3 22 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 | 13:05 น.
นายณัฐพันธ์ สมชัย อนุมัติ
114 อบรมกิจกรรมรับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 334 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | 16:52 น.
นางสาวจิดาภา บุญผ่องศรี อนุมัติ
115 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:29 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
116 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:30 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
117 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2202 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:19 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
118 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2201 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:18 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
119 ตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาธุรกิจค้าปลีก ห้องประชุมดอกจาน (327) 21 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2565 | 12:50 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
120 ทำ SAR ของสาขาวิชา 326 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | 12:25 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
121 ประเมินหลักสูตร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 323 21 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:31 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
122 สาขาวิชาการจัดการ รับน้อง ลานดอกปีบ 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:00 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
123 กิจกรรมรับน้องสาขาท่องเที่ยว ลานบัว 21 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 10:02 น.
นายธนชาติ แสงจันทร์ อนุมัติ
124 สาขาวิชาการตลาด รับน้องสาขา ลานลีลาวดี อาคาร 2 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:17 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
125 กิจกรรมรับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใต้อาคาร 2 21 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 14:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | 14:01 น.
นางสาวจิดาภา บุญผ่องศรี อนุมัติ
126 สาขาวิชาการเงิน รับน้อง ใต้อาคาร 3 21 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:44 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
127 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2101 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:27 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
128 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล 2102 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | 14:29 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
129 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2102 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:22 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
130 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2202 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:17 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
131 รับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2201 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:18 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
132 ตรวจประเมินประกัน MBA ห้องประชุมดอกจาน (327) 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 | 19:52 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
133 สาขาวิชาการจัดการ รับน้อง ลานดอกปีบ 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:59 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
134 กิจกรรมรับน้องสาขาท่องเที่ยว ลานบัว 20 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 10:01 น.
นายธนชาติ แสงจันทร์ อนุมัติ
135 สาขาวิชาการตลาด รับน้องสาขา ลานลีลาวดี อาคาร 2 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:16 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
136 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม กิจกรรมประชุมเชียร์ระดับสาขา ใต้อาคาร 2 20 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:48 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
137 สาขาวิชาการเงิน รับน้อง ใต้อาคาร 3 20 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:43 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
138 ประเมินหลักสูตร การจัดการ ห้องประชุมดอกจาน (327) 19 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:29 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
139 สอนนักศึกษา ป.โท 333 19 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 | 14:40 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
140 ซ้อมกิจรับน้องสาขาท่องเที่ยว ลานบัว 19 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 10:00 น.
นายธนชาติ แสงจันทร์ อนุมัติ
141 กิจกรรมรับน้อง ใต้อาคาร 3 19 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 | 09:00 น.
นางสาวณัฎฐกรานต์ บาทชารี อนุมัติ
142 ขออนุญาตเป็นฉากหนึ่งในการผลิตหนังสั้นรณรงค์คุณธรรม ห้องประชุมดอกจาน (327) 18 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 | 16:05 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
143 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ซ้อมรับน้อง ลานบัว 18 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:12 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
144 กิจกรรมรับน้อง ใต้อาคาร 3 18 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 | 08:59 น.
นางสาวณัฎฐกรานต์ บาทชารี อนุมัติ
145 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ซ้อมรับน้อง ลานบัว 17 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:12 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
146 344 16 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 | 12:01 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
147 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ห้องประชุมดอกจาน (327) 16 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 09:58 น.
อ.ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ อนุมัติ
148 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ซ้อมรับน้อง ลานบัว 16 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:12 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
149 สาขาวิชาการตลาด ซ้อมกิจกรรมรับน้อง ลานลีลาวดี อาคาร 2 16 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:56 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
150 สาขาวิชาการจัดการ ซ้อมรับน้อง ใต้อาคาร 2 16 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:55 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
151 คลินิกวิจัย 324 15 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 15:21 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
152 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ห้องประชุมดอกจาน (327) 15 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | 09:57 น.
อ.ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ อนุมัติ
153 ซ้อมร้องเพลง 314 15 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 | 14:17 น.
นางสาวจิดาภา บุญผ่องศรี อนุมัติ
154 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ซ้อมรับน้อง ลานบัว 15 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:11 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
155 สาขาวิชาการตลาด ซ้อมกิจกรรมรับน้อง ลานลีลาวดี อาคาร 2 15 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:55 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
156 สาขาวิชาการจัดการ ซ้อมรับน้อง ใต้อาคาร 2 15 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:55 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
157 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ซ้อมรับน้อง ลานบัว 14 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:11 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
158 สาขาวิชาการตลาด ซ้อมกิจกรรมรับน้อง ลานลีลาวดี อาคาร 2 14 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:54 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
159 สาขาวิชาการจัดการ ซ้อมรับน้อง ใต้อาคาร 2 14 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:54 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
160 ประชุมรับน้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 332 13 มิถุนายน 2565 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:14 น.
นางสาวณปภัช ชัยเมือง อนุมัติ
161 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 13 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:10 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
162 สาขาวิชาการตลาด ซ้อมกิจกรรมรับน้อง ลานลีลาวดี อาคาร 2 13 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 09:53 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
163 สาขาวิชาการจัดการ ซ้อมรับน้อง ใต้อาคาร 2 13 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:53 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
164 สอนนักศึกษา ป.โท 333 12 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 | 14:40 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
165 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 12 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:10 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
166 สาขาวิชาการจัดการ ซ้อมรับน้อง ใต้อาคาร 2 12 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:53 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
167 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 11 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:09 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
168 สาขาวิชาการจัดการ ซ้อมรับน้อง ใต้อาคาร 2 11 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:52 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
169 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 10 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:09 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
170 ต้อนรับบุคลากรจากสนง.สหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน ห้องประชุมดอกจาน (327) 9 มิถุนายน 2565 | ช่วงเช้า 10:00 - 11:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 มิถุนายน 2565 | 15:59 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
171 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 9 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:08 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
172 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 8 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:07 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
173 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 7 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:07 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
174 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 6 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:06 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
175 สอนนักศึกษาปริญญาโท 333 5 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 | 14:39 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
176 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 5 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:05 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
177 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซ้อมรับน้อง ลานบัว 4 มิถุนายน 2565 | ทั้งวัน 9:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 | 10:05 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
178 ประชุมสโมสรนักศึกษา 314 28 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 | 16:21 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
179 ประชุมสโมสรนักศึกษากับอาจารย์กิจการนักศึกษา 314 26 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 | 16:30 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
180 323 25 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 | 11:33 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
181 ประชุมคณะฯ 327 24 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 | 08:52 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
182 327 18 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 28 เมษายน 2565 | 03:21 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
183 327 18 พฤษภาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 | 04:24 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
184 327 6 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2565 | 10:32 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
185 327 19 เมษายน 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 4 เมษายน 2565 | 05:26 น.
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อนุมัติ
186 335 5 เมษายน 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 4 เมษายน 2565 | 11:18 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
187 323 5 เมษายน 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 5 เมษายน 2565 | 09:03 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
188 323 30 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2565 | 09:14 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
189 335 29 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 25 มีนาคม 2565 | 04:18 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
190 323 29 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 28 มีนาคม 2565 | 02:32 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
191 2101 28 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. 2565 | 08:38 น.
กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
192 332 25 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 8 มีนาคม 2565 | 04:27 น.
อ.สาวิตรี อนุมัติ
193 2301 25 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. 2565 | 08:35 น.
กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
194 344 24 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 03:19 น.
นางสาวสาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
195 2102 24 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 03:21 น.
นางสาวสาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
196 2201 24 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 01:44 น.
ปณิธาน เมฆกมล อนุมัติ
197 335 24 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 11:37 น.
อ.สมคิด นาพรม อนุมัติ
198 2101 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:17 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
199 2102 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:18 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
200 2202 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:20 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
201 2201 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:19 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
202 335 23 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2565 | 01:38 น.
อาจารย์ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
203 344 22 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 03:17 น.
นางสาวสาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
204 342 22 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 11:51 น.
กรรณิการ์ อนุมัติ
205 324 18 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2565 | 12:50 น.
ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
206 327 17 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 17 มีนาคม 2565 | 08:55 น.
ธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
207 324 16 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 14 มีนาคม 2565 | 04:02 น.
นางสุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
208 335 16 มีนาคม 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 3 มีนาคม 2565 | 01:17 น.
ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
209 327 15 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 14 มีนาคม 2565 | 03:44 น.
อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อนุมัติ
210 335 9 มีนาคม 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์. 2565 | 02:43 น.
อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี อนุมัติ
211 327 2 มีนาคม 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์. 2565 | 11:45 น.
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง อนุมัติ
212 ห้อง Multimedia 1 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:29 น.
กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
213 327 23 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 18 กุมภาพันธ์. 2565 | 03:53 น.
นางสาวสาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
214 333 19 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:20 น.
นายคมกริช สนิทชน อนุมัติ
215 332 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 02:52 น.
ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
216 2101 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:03 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
217 2102 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:04 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
218 2202 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:06 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
219 2201 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:05 น.
คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
220 333 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 05:48 น.
ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
221 335 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์. 2565 | 09:40 น.
ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
222 332 8 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 02:50 น.
ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
223 333 8 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 05:47 น.
ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
224 335 8 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์. 2565 | 09:39 น.
ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
225 327 26 มกราคม. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 20 มกราคม. 2565 | 10:15 น.
น.ส.หทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
226 327 21 มกราคม. 2565 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 21 มกราคม. 2565 | 10:28 น.
ชินโชติ อนุมัติ
227 324 22 ธันวาคม 2564 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 21 ธันวาคม 2564 | 12:50 น.
นางสาววันวิสา เนื่องสมศรี อนุมัติ
228 323 22 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 | 03:45 น.
น.ส.หทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
229 327 21 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 | 11:54 น.
ธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
230 ลานลีลาวดี อาคาร 2 20 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 | 11:52 น.
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท อนุมัติ
231 335 19 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 | 08:32 น.
กรรณิการ์ อนุมัติ
232 2301 15 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 11 ธันวาคม 2564 | 05:14 น.
กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
233 335 12 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 | 08:31 น.
กรรณิการ์ อนุมัติ
234 2201 4 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 | 01:14 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
235 324 3 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 3 ธันวาคม 2564 | 01:31 น.
ชินโชติ อนุมัติ
236 323 3 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย - น.
บันทึกเมื่อ 3 ธันวาคม 2564 | 09:28 น.
ชินโชติ อนุมัติ
237 2202 11 พฤศจิกายน 2564 | ทั้งวัน - น.
บันทึกเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | 02:19 น.
อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ อนุมัติ
238 327 11 พฤศจิกายน 2564 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564 | 10:02 น.
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อนุมัติ
239 327 8 พฤศจิกายน 2564 | ช่วงเช้า - น.
บันทึกเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564 | 10:01 น.
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อนุมัติ
240 ห้อง Multimedia