E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

34

จำนวนห้อง

0

รายการที่รออนุมัติ

919

รายการที่จอง

18

รายการที่ยกเลิก

รายการจองล่าสุด

# หัวข้อ ห้อง วันที่ / เวลา ผู้ขอใช้ สถานะ
1 วิพากษ์หลักสูตร ห้องประชุมดอกจาน (327) 26 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 21:06 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast-Track Indexing” รอบที่ 3 ปี 2566 ห้องประชุมดอกจาน (327) 25 ตุลาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2566 | 09:38 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
3 Byenior HT ลานลีลาวดี อาคาร 2 21 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 15:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 09:13 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
4 วิพากษ์หลักสูตรท่องเที่ยว ห้องประชุมดอกจาน (327) 18 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 18:41 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม ยกเลิก
5 สอบปฏิบัติการระบบSPSS 335 15 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 กันยายน 2566 | 12:46 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
6 สอบปฏิบัติการSPSS 335 9 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม 2566 | 20:01 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
7 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด ห้องประชุมดอกจาน (327) 4 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 22 กันยายน 2566 | 13:19 น.
นางสาวสุกัญญา ธนะจินดา อนุมัติ
8 สอบ วิชาจัดการทำอาหาร 326 4 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม 2566 | 16:00 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
9 ประชุมหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกจาน (327) 2 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 2 ตุลาคม 2566 | 13:08 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
10 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 326 2 ตุลาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 21:04 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
11 การเรียน 333 1 ตุลาคม 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 กันยายน 2566 | 13:04 น.
นางสาวนิรมล อภิกาญจนกิจ อนุมัติ
12 สอบเก็บคะแนน 2102 30 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 กันยายน 2566 | 18:23 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
13 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 29 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 กันยายน 2566 | 19:49 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
14 สอนเสริม 332 29 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 29 กันยายน 2566 | 09:22 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
15 ประชุมทีมโครงการ บพท. Naga Belt Road ด ห้องประชุมดอกจาน (327) 28 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 11:38 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
16 สอนเพิ่มในรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 333 28 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 15:48 น.
อ.มนันญา ทองบ่อ อนุมัติ
17 ถ่ายหนัง 2101 27 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 21:29 น.
นางสาวภัทรวรรณ นิตุธร ยกเลิก
18 สอน 2102 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 กันยายน 2566 | 10:27 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
19 โครงการอบรมจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ห้องประชุมดอกปีบ 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 กันยายน 2566 | 09:56 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
20 ถ่ายหนังสั้น 2201 27 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 27 กันยายน 2566 | 09:06 น.
นางสาวภัทรวรรณ นิตุธร ยกเลิก
21 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 08:04 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
22 การจัดประชุม โครงการพัฒนาข้าวในโครงการ บพท. Naga Belt Road ห้องประชุมดอกจาน (327) 27 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 11:24 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว ยกเลิก
23 ประชุมสาขา 2302 27 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 26 กันยายน 2566 | 16:39 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
24 ใช้ถ่ายหนังสั้น 2101 26 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 22:31 น.
นางสาวภัทรวรรณ นิตุธร ยกเลิก
25 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 323 25 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กันยายน 2566 | 15:52 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
26 สอนชดเชยวันที่ 20 กย 2566 2301 24 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กันยายน 2566 | 20:53 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
27 เพื่อนัดเรียนเพิ่มเติมรายวิชา การบัญชีการเงิน 2102 23 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2566 | 13:04 น.
อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง อนุมัติ
28 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 22 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 กันยายน 2566 | 15:30 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
29 makeup class 332 22 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 18 กันยายน 2566 | 19:23 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
30 ประชุมสวัสดิการคณะฯ ประจำเดือน ก.ย. 66 323 22 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2566 | 16:11 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
31 สอบปฏิบัติ 333 20 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 กันยายน 2566 | 15:05 น.
รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ อนุมัติ
32 สอบปฏิบัติ 335 20 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กันยายน 2566 | 06:34 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
33 ปรับปรุงหลักสูตร ห้องประชุมดอกจาน (327) 18 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กันยายน 2566 | 12:35 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
34 การเรียนการสอน 334 15 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กันยายน 2566 | 17:46 น.
นางสาวชีวาพร พรมบุตร อนุมัติ
35 นำเสนองาน 333 14 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กันยายน 2566 | 20:52 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
36 สอนเพิ่ม 2102 13 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กันยายน 2566 | 07:46 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
37 สอบปฏิบัติ 335 13 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กันยายน 2566 | 16:46 น.
รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ อนุมัติ
38 สอบเก็บคะแนน 2301 10 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 07:16 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
39 ใช้กิจกรรมรับปริญญา 324 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กันยายน 2566 | 10:16 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
40 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2101 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
41 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2102 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
42 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2202 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:54 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
43 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2301 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:54 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
44 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:29 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
45 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2201 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:54 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
46 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2302 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:55 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
47 ซุ้มรับปริญญา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ลานดอกปีบ 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:39 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา ยกเลิก
48 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 9 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:34 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
49 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 324 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 16:21 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
50 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 334 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:38 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
51 พบปะบัณฑิต เลี้ยงข้าว และเก็บข้อมูลบัณฑิต 345 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 14:02 น.
อ.สุพักตร์ มะกุล อนุมัติ
52 พบศิษยเก่า 344 8 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กันยายน 2566 | 15:57 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
53 รับประทานอาหารกลางวันพี่บัณฑิต สาขาการตลาด 342 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 21:41 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
54 ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีกับบัณฑิต 336 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 11:14 น.
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อนุมัติ
55 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2101 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:51 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
56 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2102 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:51 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
57 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2202 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:52 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
58 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2301 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:52 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
59 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2401 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:10 น.
อ.อรจิตรา มีจันที อนุมัติ
60 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2403 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:27 น.
อ.อรจิตรา มีจันที อนุมัติ
61 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:28 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
62 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2201 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:52 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
63 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2302 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:53 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
64 รับประทานอาหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2402 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 21:15 น.
อ.อรจิตรา มีจันที อนุมัติ
65 เลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาการตลาด 2404 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 17:59 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
66 กิจกรรม เสวนาคืนสู่เหย้าและต้อนรับบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 314 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 สิงหาคม 2566 | 12:18 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
67 รับประทานอาหารกลางวันพี่บัณฑิต สาขาการตลาด 343 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 21:41 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
68 ซ้อมรับปริญญา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC ลานดอกปีบ 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:38 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
69 ซ้อมรับปริญญา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ลานหน้าอาคาร 3 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:46 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
70 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 8 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:34 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
71 สอบกลางภาค 341 7 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 กันยายน 2566 | 10:19 น.
ผศ.สุริสา จัตุชัย อนุมัติ
72 สอบกลางภาค 342 7 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 กันยายน 2566 | 10:21 น.
ผศ.สุริสา จัตุชัย อนุมัติ
73 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2101 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:45 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
74 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2102 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:48 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
75 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2202 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:49 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
76 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2301 7 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:50 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
77 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:28 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
78 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2201 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:48 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
79 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2302 7 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:51 น.
กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
80 สอนเพิ่ม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 333 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 กันยายน 2566 | 13:22 น.
อ.มนันญา ทองบ่อ อนุมัติ
81 ซ้อมรับปริญญา สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ BC ลานดอกปีบ 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:36 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
82 ซ้อมรับปริญญา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ลานหน้าอาคาร 3 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 17:43 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
83 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 7 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:33 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
84 เตรียมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ห้องประชุมดอกปีบ 6 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:27 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
85 จุดจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหารให้กับบัณฑิตและญาติที่เข้าร่วมงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ลานลีลาวดี อาคาร 2 6 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 13:32 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
86 ใช้ในการถ่ายหนัง 346 4 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กันยายน 2566 | 15:46 น.
นางสาวนัตติยา ขันกสิกรรม อนุมัติ
87 ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 324 2 กันยายน 2566 | ทั้งวัน 12:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กันยายน 2566 | 13:28 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
88 เรียนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย. 2566 2301 2 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 21:34 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
89 การเรียนการสอน 334 1 กันยายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 20:48 น.
นางสาวชีวาพร พรมบุตร อนุมัติ
90 วิพากษ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อสร้าง solf power โครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY) จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประชุมดอกจาน (327) 1 กันยายน 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 13:10 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
91 ใช้ถ่ายหนังสั้น 324 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 9:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 18:42 น.
นายทักษิณ สมแสวง ยกเลิก
92 ใช้ในการถ่ายหนังสั้น 336 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 15:18 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
93 ใช้สอนเพิ่มโปรแกรมสำเร็จรูปการบัญชี 333 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 | 13:29 น.
อ.มนันญา ทองบ่อ อนุมัติ
94 ใช้ถ่ายหนังสั้น 337 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 9:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 18:40 น.
นายทักษิณ สมแสวง ยกเลิก
95 ใช้ในการถ่ายหนังสั้น 346 31 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 | 15:20 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
96 ตลาดสมรรถนะ HT 324 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:30 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 13:04 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
97 ใช้ในการถ่ายงาน 345 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 13:44 น.
นางสาวรัตติกาล จันทร์ศิริ อนุมัติ
98 สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน 2101 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 21 สิงหาคม 2566 | 08:57 น.
ผศ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์ อนุมัติ
99 สอบกลางภาค วิชาการสอบบัญชี 2 2202 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:05 น.
ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ อนุมัติ
100 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2301 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | 09:50 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
101 สอบกลางภาค วิชาการสอบบัญชี 2 2201 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:04 น.
ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ อนุมัติ
102 สอบ 2302 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 12:30 น.
บันทึกเมื่อ 29 สิงหาคม 2566 | 14:47 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
103 ใช้ในการถ่ายหนัง 346 30 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 | 13:46 น.
นางสาวรัตติกาล จันทร์ศิริ อนุมัติ
104 นำเสนอรายงานกลุ่ม 2402 28 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 07:15 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
105 ถ่ายหนัง 346 28 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:30 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 | 14:04 น.
นายพัชรพล ท่อนคำ อนุมัติ
106 ถ่ายหนัง 334 27 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 11:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 27 สิงหาคม 2566 | 11:10 น.
นายพัชรพล ท่อนคำ อนุมัติ
107 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) ห้องประชุมดอกปีบ 27 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:45 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
108 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) 335 27 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:44 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
109 ใช้ในการถ่ายพาพยนตร์สั้น 324 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:38 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
110 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) ห้องประชุมดอกปีบ 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:44 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
111 สอบกลางภาค 2302 26 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:30 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 สิงหาคม 2566 | 10:19 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
112 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) 335 26 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:43 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
113 ใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 337 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:40 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
114 ให้ในการถ่ายภาพยนตร์สั้น 346 26 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 | 16:36 น.
นายทักษิณ สมแสวง อนุมัติ
115 การเรียนการสอน 334 25 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 18:38 น.
นางสาวชีวาพร พรมบุตร อนุมัติ
116 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ห้องประชุมดอกปีบ 25 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 | 14:45 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
117 ถ่ายหนังสั้น 335 24 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 15:33 น.
นางสาวณัฎฐกรานต์ บาทชารี อนุมัติ
118 ถ่ายหนังสั้น 337 24 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 | 15:35 น.
นางสาวณัฎฐกรานต์ บาทชารี อนุมัติ
119 เสริมศักยภาพนักศึกษาการท่องเที่ยว เพิ่มความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวปราสาทสาทหินในอีสานใต้ ห้องประชุมดอกปีบ 23 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 | 09:43 น.
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ อนุมัติ
120 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบวารสาร ThaiJo 2.0 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ห้องประชุมดอกจาน (327) 23 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 7 สิงหาคม 2566 | 09:40 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
121 โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดมืออาชีพ 324 20 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 19 สิงหาคม 2566 | 13:11 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
122 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ (Professional Digital Marketer 2023) 335 20 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 17:40 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
123 สอนชดเชย 2301 19 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 | 08:44 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
124 อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Upscore English สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ห้องประชุมดอกปีบ 19 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | 14:06 น.
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อนุมัติ
125 สอนเพิ่ม 334 18 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 | 09:35 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
126 อบรมตลาดสมรรถนะ 324 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 | 13:17 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
127 กิจกรรมเสวนา คนทำหนัง 334 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 สิงหาคม 2566 | 11:43 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
128 อบรม 332 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 09:03 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
129 กิจกรรมไหว้ครูสาขาท่องเที่ยว ห้องประชุมดอกปีบ 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 | 13:16 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
130 อบรมตลาดสมรรถนะ 335 16 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 มิถุนายน 2566 | 11:49 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
131 โครงการ อบรมการเข้าใช้ระบบพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ห้องประชุมดอกปีบ 10 สิงหาคม 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 | 10:33 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
132 โครงการอบรมการเข้าใช้ระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ห้องประชุมดอกปีบ 10 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:00 น.
บันทึกเมื่อ 9 สิงหาคม 2566 | 10:35 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
133 สอบ 2301 9 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 8 สิงหาคม 2566 | 20:33 น.
อ. ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน อนุมัติ
134 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่4 /2566 ห้องประชุมดอกปีบ 9 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 5 สิงหาคม 2566 | 08:53 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
135 ประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ห้องประชุมดอกจาน (327) 9 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 สิงหาคม 2566 | 13:52 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
136 อบรมตลาดสมรรถนะ 335 9 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 16:48 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
137 สอนชดเชย 333 8 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 สิงหาคม 2566 | 09:38 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
138 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 4 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 3 สิงหาคม 2566 | 14:04 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
139 จัดอบรมฯ ห้องประชุมดอกปีบ 4 สิงหาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กรกฏาคม 2566 | 09:36 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
140 การนำเสนอหัวข้องานวิจัยในรายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี 324 3 สิงหาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 1 สิงหาคม 2566 | 21:25 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
141 ทำวิจัยโครงการ 333 30 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 11:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 กรกฏาคม 2566 | 11:26 น.
นางสาวหทัยรัตน์ ถาวร อนุมัติ
142 ปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2566 324 29 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 11:58 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
143 ฉายหนังนิเทศศาสตร์ เรื่อง The Revenge ห้องประชุมดอกปีบ 27 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 10:00 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
144 ประชุมสวัสดิการคณะฯ ประจำเดือน ก.ค. 66 323 27 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 27 กรกฏาคม 2566 | 08:58 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
145 ทำกิจกรรม 324 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 26 กรกฏาคม 2566 | 11:28 น.
นางสาวอภิญญา ศิริวิชา อนุมัติ
146 ประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ ห้องประชุมดอกปีบ 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 | 16:05 น.
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อนุมัติ
147 ฉายหนังนิเทศศาสตร์ เรื่อง The Revenge ห้องประชุมดอกปีบ 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 17 กรกฏาคม 2566 | 15:05 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
148 ตรวจประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ ห้องประชุมดอกจาน (327) 26 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 | 10:00 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
149 สอนชดเชย 2302 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 กรกฏาคม 2566 | 02:18 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
150 กิจกรรมประชุมสมาชิกขมรมสื่อสร้างสรรค์ ลานลีลาวดี อาคาร 2 26 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2566 | 14:13 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
151 เพื่อทำกิจกรรม ทำสื่อส่งอาจารย์ 324 25 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 10:30 น.
บันทึกเมื่อ 25 กรกฏาคม 2566 | 09:05 น.
นางสาวธีมาพร มูลคำเกตุ อนุมัติ
152 ฉายหนังนิเทศศาสตร์ เรื่อง The Revenge ห้องประชุมดอกปีบ 25 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 09:54 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
153 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 วิชา การภาษีอากร 2301 23 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 กรกฏาคม 2566 | 14:12 น.
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล อนุมัติ
154 งานเฟรชชี่ 324 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 15:35 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
155 งานเฟรชชี่ 334 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 15:33 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
156 สอน 336 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2566 | 18:39 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
157 เตรียมความพร้อมในการประกวดขวัญใจน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 332 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 10:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 | 20:31 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
158 สอน 2302 22 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 กรกฏาคม 2566 | 13:24 น.
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ อนุมัติ
159 สถานที่เตรียมตัวและพักผู้เข้าประกวดเฟรชชี่ 66 314 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 18 กรกฏาคม 2566 | 20:15 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
160 งานเฟรชชี่ 337 22 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 15:36 น.
นายพงษ์พิพัฒน์ ใจหาญ อนุมัติ
161 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า 334 21 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2566 | 16:34 น.
นางสาวกนิษฐา มาลา อนุมัติ
162 นำเสนอผลการฝึกงาน 324 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 19 กรกฏาคม 2566 | 09:48 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
163 สอบระหว่างภาคครั้งที่ 1 2301 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 10 กรกฏาคม 2566 | 14:51 น.
ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี อนุมัติ
164 ประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ ห้องประชุมดอกปีบ 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 กรกฏาคม 2566 | 16:04 น.
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย อนุมัติ
165 นัดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 2302 19 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 14:51 น.
ผศ.อรชุมา มูลศรี อนุมัติ
166 กิจกรรม Walk Rally อนุสโมสร + สโมสร ห้องประชุมดอกปีบ 16 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 16:47 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
167 กิจกรรม Walk Rally อนุสโมสร + สโมสร ห้องประชุมดอกจาน (327) 16 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 16:44 น.
นายชาญณรงค์ การดี ยกเลิก
168 กิจกรรม Walk Rally อนุสโมสร + สโมสร ลานลีลาวดี อาคาร 2 16 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 15 กรกฏาคม 2566 | 16:45 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
169 ประชุมชี้แจงการออกฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะออกฝึกฯ ภาคเรียนที่ 1/2566 324 15 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 13:21 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
170 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา 314 13 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2566 | 14:38 น.
งานวิเทศสัมพันธ์ อนุมัติ
171 สัมภาษณ์ทุน กยศ 323 13 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 12 กรกฏาคม 2566 | 18:53 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
172 ใช้ในการคัดเลือก Ms Ambassador 2023 324 12 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 14:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 22:46 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
173 ใช้เก็บตัว Ms Ambassador 2023 334 12 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 14:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 22:49 น.
นายชาญณรงค์ การดี อนุมัติ
174 ใช้แต่งตัวประกวดเฟรชชี่ 332 12 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 11 กรกฏาคม 2566 | 19:07 น.
นายทองแท้ ทองเชื้อ อนุมัติ
175 ไหว้ครู สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกปีบ 12 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 14:50 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
176 อบรมการใช้ EXCEL 335 12 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 | 08:36 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
177 ซ้อมบล็อกกิ้ง การคัดเลือก Ms Ambassador 2023 324 11 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 10 กรกฏาคม 2566 | 18:31 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ
178 การสอนจากตึก 5 อุปกรณ์โสตไม่พร้อม 2302 11 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 4 กรกฏาคม 2566 | 12:56 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
179 ทำกิจกรรมถ่ายหนังสั้น 335 8 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 11:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 กรกฏาคม 2566 | 11:40 น.
นางสาวอภิญญา ศิริวิชา อนุมัติ
180 ติวนักศึกษาแข่ง วจ.สัมพันธ์ 336 5 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 2 กรกฏาคม 2566 | 17:16 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
181 นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกปีบ 5 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 14:49 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
182 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ห้องประชุมดอกจาน (327) 5 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 15:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 09:54 น.
นางดาว สุ่มมาตร์ อนุมัติ
183 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 3 กรกฏาคม 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:48 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
184 เตรียมความพร้อม comm arts academy 2023 324 2 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:53 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
185 เตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ comm arts academy 2023 345 2 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:56 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
186 เตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ comm arts academy 2023 346 2 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:58 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
187 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 2 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:47 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
188 เตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ comm arts academy 2023 324 1 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:49 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
189 เตรียมความพร้อม comm arts academy 2023 345 1 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:55 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
190 เตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ comm arts 2023 346 1 กรกฏาคม 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 16:57 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
191 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 1 กรกฏาคม 2566 | ช่วงเช้า 7:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:45 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
192 ตรวจประเมินประกันคุณภาพ MBA DBA ห้องประชุมดอกจาน (327) 30 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 มิถุนายน 2566 | 11:08 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
193 ซ้อมค่ายสาขานิเทศศาตร์ 324 30 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 15:29 น.
นางสาววิมลวรรณ จารุจิตร อนุมัติ
194 ซ้อมค่ายสาขานิเทศศาสตร์ 345 30 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 15:27 น.
นางสาววิมลวรรณ จารุจิตร อนุมัติ
195 ซ้อมค่ายสาขานิเทศศาสตร์ 346 30 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 | 15:28 น.
นางสาววิมลวรรณ จารุจิตร อนุมัติ
196 ตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ห้องประชุมดอกจาน (327) 29 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2566 | 14:00 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
197 ประชุมเตรียมความพร้อม วจ. สัมพันธ์ และประชุมเตรียมการจัดโครงการประกวด MSUDRU Ambassador 324 29 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 16:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 | 14:06 น.
นายชินโชติ หล้ามาชน อนุมัติ
198 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 29 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:23 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
199 ตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ห้องประชุมดอกจาน (327) 28 มิถุนายน 2566 | ช่วงเช้า 8:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2566 | 13:57 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
200 ตรวจประเมินคุณภาพ MBA DBA 323 28 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 9:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 22 พฤษภาคม 2566 | 14:40 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
201 สืบค้นและจัดทำกรณีศึกษาสภาวิชาชีพบัญชี 336 28 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 | 14:23 น.
นางสาวอรณิชา มงคลคูณ อนุมัติ
202 Home room สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ห้องประชุมดอกปีบ 28 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 19 มิถุนายน 2566 | 14:47 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
203 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ห้องประชุมดอกจาน (327) 28 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 14:30 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 14:33 น.
อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ อนุมัติ
204 ใช้สืบค้นและจัดทำกรณีศึกษาสภาวิชาชีพบัญชี 333 28 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 14:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 | 14:14 น.
นางสาวอรณิชา มงคลคูณ อนุมัติ
205 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 28 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:18 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
206 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี อบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ ห้องประชุมดอกปีบ 27 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | 13:26 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
207 ซ้อมการประกวดขวัญใจน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ 2566 (สาขาการจัดการ) ลานหน้าอาคาร 3 27 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 15:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 26 มิถุนายน 2566 | 18:14 น.
นายพงษ์พิสุทธิ์ หอมอ่อน อนุมัติ
208 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี อบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ ห้องประชุมดอกปีบ 26 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | 13:23 น.
นายวินัย ยะสาธะโร อนุมัติ
209 การจัดอบรมการเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ห้องประชุมดอกปีบ 26 มิถุนายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 25 มิถุนายน 2566 | 18:04 น.
อ.จิรพร จันลา อนุมัติ
210 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ commarts academy 2023 324 25 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | 17:24 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
211 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ commarts academy 2023 345 25 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | 17:14 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
212 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ commarts academy 2023 346 25 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | 17:10 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
213 เทียบโอนรายวิชา 333 25 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2566 | 11:21 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
214 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ commarts academy 2023 324 24 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | 17:21 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
215 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รูปแบบพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี 334 24 มิถุนายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2566 | 11:13 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
216 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม commarts academy 2023 345 24 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | 17:13 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
217 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิเทศศาสตร์ commart academy 2023 346 24 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 14 มิถุนายน 2566 | 17:08 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
218 ตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาการบัญชี ห้องประชุมดอกจาน (327) 22 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2566 | 13:53 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
219 กิจกรรมเข้าค่ายสาขานิเทศศาสตร์ 324 22 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 | 15:03 น.
นางสาววิมลวรรณ จารุจิตร อนุมัติ
220 กิจกรรมเข้าค่ายสาขานิเทศศาสตร์ 345 22 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 | 15:02 น.
นางสาววิมลวรรณ จารุจิตร อนุมัติ
221 กิจกรรมเข้าค่ายสาขานิเทศศาสตร์ 346 22 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 17:00 - 18:00 น.
บันทึกเมื่อ 22 มิถุนายน 2566 | 15:00 น.
นางสาววิมลวรรณ จารุจิตร อนุมัติ
222 ประชุมหลักสูตรBA 323 22 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 21 มิถุนายน 2566 | 16:07 น.
อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ อนุมัติ
223 ตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ห้องประชุมดอกจาน (327) 21 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 8:30 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 24 เมษายน 2566 | 13:51 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
224 Homeroom 324 21 มิถุนายน 2566 | ช่วงเช้า 10:30 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2566 | 20:26 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
225 โฮมรูม 333 21 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 14:00 น.
บันทึกเมื่อ 20 มิถุนายน 2566 | 11:21 น.
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น อนุมัติ
226 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ห้องประชุมดอกจาน (327) 20 มิถุนายน 2566 | ช่วงเช้า 10:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 13 มิถุนายน 2566 | 11:12 น.
นางสาวหทัยชนก วงค์บุญชา อนุมัติ
227 ตรวจประเมินประกันคุณภาพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ห้องประชุมดอกจาน (327) 19 มิถุนายน 2566 | ช่วงเช้า 9:00 - 12:00 น.
บันทึกเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566 | 14:09 น.
นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์ อนุมัติ
228 สอน SPSS นักศึกษา MBA วิชา สัมมนาการจัดการธุรกิจ 333 18 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 6 มิถุนายน 2566 | 11:04 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
229 ปฐมนิเทศสาขาการโรงแรม 324 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 7 มิถุนายน 2566 | 13:24 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
230 รับประทานอาหารกลางวันงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 สาขาการจัดการ 334 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2566 | 15:05 น.
อ.ศศิประภา พรหมทอง อนุมัติ
231 รับประทานอาหารกลางวันงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 สาขาการจัดการ 336 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 13:30 น.
บันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2566 | 14:48 น.
อ.ศศิประภา พรหมทอง อนุมัติ
232 ปฐมนิเทศ BC 2101 17 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 7 มิถุนายน 2566 | 15:06 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
233 ปฐมนิเทศ BC 2102 17 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 7:00 - 17:30 น.
บันทึกเมื่อ 7 มิถุนายน 2566 | 15:07 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
234 สาขาวิชาการตลาดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2202 17 มิถุนายน 2566 | ทั้งวัน 11:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2566 | 14:59 น.
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป อนุมัติ
235 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 66 2401 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:30 น.
บันทึกเมื่อ 6 มิถุนายน 2566 | 15:53 น.
อ. ดร.สมคิด นาพรม อนุมัติ
236 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการเงิน รหัส 66 2201 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 17:00 น.
บันทึกเมื่อ 8 มิถุนายน 2566 | 16:02 น.
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์ อนุมัติ
237 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 สาขาการจัดการ ห้องประชุมดอกปีบ 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 12:00 - 16:00 น.
บันทึกเมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 | 14:10 น.
อ.ศศิประภา พรหมทอง อนุมัติ
238 ปฐมนิเทศ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 314 17 มิถุนายน 2566 | ช่วงบ่าย 13:00 - 15:30 น.
บันทึกเมื่อ 7 มิถุนายน 2566 | 23:07 น.
นางสาวนัทธมน ศิริมา อนุมัติ