E-Booking


หมายเหตุ

เพื่อไม่ให้จองห้องตรงกับห้องเรียนปกติ ขอให้อาจารย์เช็คตารางห้องเรียนปกติในระบบของมหาวิทยาลัย ให้เบื้องต้นก่อน!
ระบบบริการบุคลากร คลิกที่นี่

หน้าแรก

32

จำนวนห้อง

1

รายการที่รออนุมัติ

73

รายการที่จอง

4

รายการที่ยกเลิก

รายการจองล่าสุด

# ห้อง วันที่ ผู้ขอใช้ สถานะ
1 327 24 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 | 08:52 น.
คณะ วิทยาการจัดการ รอตรวจสอบ
2 327 18 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 28 เมษายน 2565 | 03:21 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
3 327 18 พฤษภาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 | 04:24 น.
คณะ วิทยาการจัดการ อนุมัติ
4 327 6 พฤษภาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 19 เมษายน 2565 | 10:32 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
5 327 19 เมษายน 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 4 เมษายน 2565 | 05:26 น.
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ อนุมัติ
6 323 5 เมษายน 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 5 เมษายน 2565 | 09:03 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
7 335 5 เมษายน 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 4 เมษายน 2565 | 11:18 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
8 323 30 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 29 มีนาคม 2565 | 09:14 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
9 335 29 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 25 มีนาคม 2565 | 04:18 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
10 323 29 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 28 มีนาคม 2565 | 02:32 น.
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ อนุมัติ
11 2101 28 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. 2565 | 08:38 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
12 2301 25 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 5 กุมภาพันธ์. 2565 | 08:35 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
13 332 25 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 8 มีนาคม 2565 | 04:27 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
14 335 24 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 11:37 น.
อ. ดร.สมคิด นาพรม อนุมัติ
15 2201 24 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 01:44 น.
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล อนุมัติ
16 344 24 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 03:19 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
17 2102 24 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 03:21 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
18 335 23 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2565 | 01:38 น.
อ.ธีระพล คุณบุราณ อนุมัติ
19 2202 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:20 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
20 2101 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:17 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
21 2102 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:18 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
22 2201 23 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มีนาคม 2565 | 11:19 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
23 342 22 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 11:51 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
24 344 22 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 มีนาคม 2565 | 03:17 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
25 324 18 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 16 มีนาคม 2565 | 12:50 น.
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง อนุมัติ
26 327 17 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 17 มีนาคม 2565 | 08:55 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
27 324 16 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 14 มีนาคม 2565 | 04:02 น.
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ อนุมัติ
28 335 16 มีนาคม 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 มีนาคม 2565 | 01:17 น.
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง อนุมัติ
29 327 15 มีนาคม 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 14 มีนาคม 2565 | 03:44 น.
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อนุมัติ
30 335 9 มีนาคม 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์. 2565 | 02:43 น.
อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี อนุมัติ
31 327 2 มีนาคม 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์. 2565 | 11:45 น.
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง อนุมัติ
32 ห้อง Multimedia 1 มีนาคม 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:29 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
33 327 23 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 กุมภาพันธ์. 2565 | 03:53 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
34 333 19 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 11 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:20 น.
อ.คมกริช สนิทชน อนุมัติ
35 333 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 05:48 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
36 2101 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:03 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
37 2102 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:04 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
38 335 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์. 2565 | 09:40 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
39 2201 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:05 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
40 2202 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 7 กุมภาพันธ์. 2565 | 04:06 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
41 332 9 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 02:52 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
42 335 8 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กุมภาพันธ์. 2565 | 09:39 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข อนุมัติ
43 332 8 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 02:50 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
44 333 8 กุมภาพันธ์. 2565 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์. 2565 | 05:47 น.
อ.ฐาปนี เพ็งสุข ยกเลิก
45 327 26 มกราคม. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 20 มกราคม. 2565 | 10:15 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
46 327 21 มกราคม. 2565 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 21 มกราคม. 2565 | 10:28 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
47 323 22 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 20 ธันวาคม 2564 | 03:45 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
48 324 22 ธันวาคม 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 21 ธันวาคม 2564 | 12:50 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
49 327 21 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 | 11:54 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
50 ลานลีลาวดี อาคาร 2 20 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 | 11:52 น.
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท อนุมัติ
51 335 19 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 | 08:32 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
52 2301 15 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 11 ธันวาคม 2564 | 05:14 น.
อ. ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ อนุมัติ
53 335 12 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 | 08:31 น.
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ อนุมัติ
54 2201 4 ธันวาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 | 01:14 น.
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว อนุมัติ
55 323 3 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 ธันวาคม 2564 | 09:28 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
56 324 3 ธันวาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 ธันวาคม 2564 | 01:31 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
57 327 11 พฤศจิกายน 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564 | 10:02 น.
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อนุมัติ
58 2202 11 พฤศจิกายน 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | 02:19 น.
อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ อนุมัติ
59 327 8 พฤศจิกายน 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564 | 10:01 น.
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อนุมัติ
60 ห้อง Multimedia 5 พฤศจิกายน 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 | 03:16 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
61 ห้อง Multimedia 4 พฤศจิกายน 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 | 03:14 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
62 ห้อง Multimedia 29 ตุลาคม 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 | 03:12 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
63 ห้อง Multimedia 28 ตุลาคม 2564 | ช่วงเช้า 8.30 - 12.30 น.
บันทึกเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 | 03:09 น.
ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี อนุมัติ
64 327 27 ตุลาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 | 11:33 น.
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด อนุมัติ
65 335 21 ตุลาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 19 ตุลาคม 2564 | 10:08 น.
ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ อนุมัติ
66 327 20 ตุลาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 | 03:06 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
67 323 19 ตุลาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 | 03:49 น.
อ.ณัฐศิริ พงศาวลี อนุมัติ
68 327 15 ตุลาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 7 ตุลาคม 2564 | 10:03 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
69 326 4 ตุลาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 4 ตุลาคม 2564 | 01:12 น.
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม อนุมัติ
70 327 23 กันยายน 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2564 | 03:19 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
71 327 22 กันยายน 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 20 กันยายน 2564 | 03:22 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
72 323 23 กรกฏาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2564 | 02:56 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
73 323 22 กรกฏาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2564 | 02:54 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
74 327 21 กรกฏาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2564 | 02:52 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
75 323 21 กรกฏาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 20 กรกฏาคม 2564 | 12:15 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
76 327 19 กรกฏาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2564 | 02:50 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
77 327 16 กรกฏาคม 2564 | ทั้งวัน 8.30 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 6 กรกฏาคม 2564 | 02:48 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ
78 327 9 กรกฏาคม 2564 | ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น.
บันทึกเมื่อ 5 กรกฏาคม 2564 | 02:19 น.
ผู้ดูแล อนุมัติ