เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ

       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่ได้กำหนดในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต่อมาจึงเปิดสอนเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ วารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีตามลำดับ

     คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในห้าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตและมุ่งเน้นการกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ผู้ด้อยโอกาส และในบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้มีศักยภาพ ความพร้อมและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงทำให้ชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง

ปรัชญา

บูรณาการศาสตร์สากล สู่ชุมชนท้องถิ่น
(Integration of Global Thought to Local community)

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
มีส่วนรวมในกระบวนการประชาสังคมอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและท้องถิ่น
  2. สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจัยและงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและระดับสากล
  3. ให้บริกาวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ
  4. ทำนุบำรุงและรักษาสิบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
  5. พัฒนาองค์กรและบุคลากร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล