ยินดีต้อนรับ

วารสารดอกปีบ

ยินดีต้อนรับ

วารสารดอกปีบ

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

วารสารดอกปีบ

ค้นหา

ปีที่เผยแพร่

ติดต่อเรา


ที่อยู่

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร

042-211040 ต่อ 1253

อีเมล

ms@udru.ac.th
Copyright © 2020 By Faculty of Manegement Science | UdonThani Rajabhat University | All rights reserved.