โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Canva สำหรับการทำ Resume

วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ ห้อง 2302 อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Canva สำหรับการทำResume เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการทำงานของนักศึกษาสาขาการจัดการเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตวิทยากรให้ความรู้ อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี