admin

ขอเชิญน้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอชิงเงินรางวัลโดยผลงานที่ส่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40” หรือ “การรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40”

ขอเชิญน้องๆนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมประกวดคลิปวิดีโอชิงเงินรางวัลโดยผลงานที่ส่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคมภายใต้หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจสมัคร ม.40” หรือ “การรักษาอัตราการคงอยู่ ม.40” เปิดรับสมัคร 15 มี.ค.-22 เม.ย.65 เริ่มส่งผลงาน 2 พ.ค.-31พ.ค.65 (รายละเอียดเพิ่มเติมจาก QR code)

ขยายเวลา!!!! สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ภาคเรียนที่ 2/2564

ขยายเวลา!!!! สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ภาคเรียนที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ขยายเวลายืนยันสิทธิ์และดำเนินการเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา รอบเพิ่มเติม เป็นรอบสุดท้าย!!!1. สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ภาคเรียนที่ 2/2564 แล้วยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ลดค่าเล่าเรียน ให้ไปแจ้งยืนยันสิทธิ์ที่เวปไซต์ https://student.udru.ac.th ระหว่าง วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น!!!2. นักศึกษาสามารถ เลือกวิธีการรับเงินคืนได้ดังนี้2.1 โอนเงินด้วยพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน)2.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ค่าธรรมเนียมการโอน ธ.กรุงไทย 5 บาท ธนาคารอื่นๆ 8 บาท)2.3 รับเงินสด ติดต่อรับได้ที่งานคลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ในเมือง) รับได้วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565**** กรณีนักศึกษาไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์*****