ครงการสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสรรพสามิตและหน่วยงานสรรพกรสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการสัมมนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานสรรพสามิตและหน่วยงานสรรพกรสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี