จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพในการเตรียมพร้อมสมัครงาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการสัมมนาทางการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพในการเตรียมพร้อมสมัครงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี