โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน”

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ธุรกิจอยู่ได้ นักท่องเที่ยวมั่นใจ สร้างชุมชนไทยให้ยั่งยืน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต สวนสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี