โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง324 คณะวิทยาการจัดการ