การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร มหาวิทยาลัยนครพนมระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี