งานสัมมนา เศรษฐกิจดิจิทัลกับอนาคตประเทศไทย

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเศรษฐกิจดิจิทัลกับอนาคตประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล , สาขาวิชาการเงิน , สาขาวิชาการจัดการ , สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง นโยบายของเศรษฐกิจดิจิทัล แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต การลงทุน การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งความรู้ ประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภาครัฐ ,เอกชน ได้แก่ คุณพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ อินฟินิติ จำกัด , คุณมนัสชัย จึงตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบ onsite , online