ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาปี 1 รหัส 65 ทุกคนจำเป็นต้องเข้าสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในรูปแบบออนไลน์