การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูล ระบุถึงเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรควิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น จากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม”