โครงการเรียนรู้การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

โครงการเรียนรู้การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สำหรับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “พัฒนาการ ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ไทย โอกาสและความท้าทาย ของผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และโจทย์วิจัยที่สำคัญในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ไทย” โดย คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต กรรมการผู้จัดการบริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด (UMT) และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี