อบรม/สัมมนา

โครงการอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ทางด้านการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการอบรมการจัดทำสื่อออนไลน์ทางด้านการท่องเที่ยววันที่ 10 ตุลาคม 2563ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารองค์กรภาครัฐภายใต้วิกฤต COVID-19” บรรยายโดย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00-19.00 น.ณ ห้อง 324 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการอบรมสัมนา “การเขียนResume เพื่อเตรียมพร้อมการสมัครงาน”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง“การเขียนResume เพื่อเตรียมพร้อมการสมัครงาน” วิทยากรโดย อาจารย์วิษณุ ชัยพัฒน์ในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563เวลา 16.00-18.00น.ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา “ศึกษาบริหารการจัดการ ของศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานี” โดย คุณธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้ายูดีทาวน์

ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563เวลา 16.30 – 20.00 น.ณ ห้อง 324 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี