กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

สำหรับสาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีอาคาร , สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น , สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เข้าหอพักวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ศูนย์ในเมือง)