ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คะแนนประเมิน-ระดับหลักสูตร 3.46