ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คะแนนประเมิน-ระดับหลักสูตร 3.37