บริการวิชาการแก่สังคม รุ่นที่ 25 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าอาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แขนงวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการอบรมสัมมนาเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม รุ่นที่ 25 โดยมีวัตถุประสงค์ บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในด้านการเผยแพร่ บริการวิชาการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมศักยภาพ คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แก่นักศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามแนวนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้