Soft Power อุดรมีดี MICE CITY สู่งานพืชสวนโลก

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Soft Power อุดรมีดี MICE CITY สู่งานพืชสวนโลก” จัดโดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิซาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้รับความรู้จากการวิเคราะห์ศักยภาพของ Soft Power ของจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์จังหวัด ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกต่อไป โดยมีวิทยากรสัมมนาในครั้งนี้ คุณพรพิมล กังวานตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี คุณพิษณุ เคนถาวร ปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี คุณอภิชาต พลบัวไข ผู้ใหญ่บ้านแนบทองคำ บ้านโนนกอก ปราชญ์หม่อนไหมปี 2565 ศิลปินโอท็อป ปี 2560 และ ปราชญ์ชาวบ้านปี 2559