กิจกรรม SHOW PROUD “เด็กบ้านเรา รับใช้บ้านเกิด”

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 สาขาวิชาการบัญชี โดย ดร.กัญญา แสนนามวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมออกบูธบริการวิชาการกับเยาวชน ในกิจกรรม SHOW PROUD “เด็กบ้านเรา รับใช้บ้านเกิด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง (NEETs) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยูนิเซฟประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางทักษะอาชีพให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและถูกยอมรับจากผู้รับบริการ 2) เพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารให้เยาวชน ได้ถ่ายทอด ตัวตน ความรู้สึกนึกคิด และความมุ่งมาดปรารถนา ให้ผู้คนที่แวดล้อมชีวิตได้ซึมซับรับรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน กิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนสมุดบัญชีรับจ่าย-พอเพียง สมุดบันทึกบัญชีผู้ประกอบการ และ ของรางวัลจากธนาคารออมสิน รวมถึงการให้คำปรึกษา โดย คุณเชิดศักดิ์ นิมิตวงศ์ศิริ พนักงานบริหารหนี้ 7 ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอุดรธานี 2 ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ อบต.นาพู่ อย่างคับคั่ง #SHOWPROUD #NEETsByUDRU