การใช้งานระบบวารสาร Thaijo 2.0 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบวารสาร Thaijo 2.0 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะวิทยาการจัดการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ ของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการใช้ระบบวารสารฯ และเป็นการพัฒนามาตรฐานของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อาจารย์ชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร