พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที4

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วม พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ” พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และสังคม BCG ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว