การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ (66-70)

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะและแผนปฎิบัติการของสาขา คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเพื่อระดมความคิดอย่างบูรณาการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณโดยมุ่งเน้นผลการดำเนินงานเป็นหลัก (Performance – based budgeting) ที่ใช้สำหรับการวัดผลการดำเนินงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนเพื่อจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายของการปฏิรูปราชการและการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นการพัฒนาอย่างมีระบบ และกระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณที่สอดคล้องกับการแผนปฏิบัติราชการ ภายใต้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวการณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.วิสิทธิ์ มะณี อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากร