ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความชั่วคราว

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปิดรับบทความ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เรียนผู้ส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

เรียนผู้ส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5หากบทความมีผู้ร่วมวิจัยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ขอความอนุเคราะห์ผู้ร่วมวิจัยท่านอื่นๆ (ยกเว้นผู้ที่ได้ลงทะเบียนนำเสนอบทความไปแล้ว) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมงานในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เนื่องจากทางคณะผู้จัดฯ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน หากท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนตามขั้นตอนดังกล่าว ทางคณะฯ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มจากการจัดงานในครั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์นี้ [wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”i”] คลิกที่นี่