พิธีเปิดและนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565”

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดพิธีเปิดและนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาากรจัดการ กล่าวรายงาน โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดทําบัญชีต้นทุน และบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน ของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชน ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าอีกด้วย

1 thought on “พิธีเปิดและนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2 ปี 2565””

  1. Pingback: Social Engagement Service (เพ็ญพร ช่อผูก) – training

Comments are closed.