ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสำนักงานคณะ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน