ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสาร บริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

ลงทะเบียนและส่งบทความ >>คลิก<<