ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายหลังเทศกาลปีใหม่