ประกาศนักศึกษารูปแบบพิเศษและนักศึกษาตกรุ่นที่มีความประสงค์จะออกฝึกงานนภาคเรียนที่ 2/2564 เข้าประชุมออนไลน์พร้อมกันด้วยโปรแกรม Google Meet

ประกาศ

นักศึกษารูปแบบพิเศษ และนักศึกษาตกรุ่น

ที่มีความประสงค์จะออกฝึกงาน 

ในภาคเรียนที่ 2/2564 เข้าประชุมออนไลน์พร้อมกัน

ด้วยโปรแกรม Google Meet

ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

เวลา 12.00-13.00 น.

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ