อธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการติดตาม COVID-19 (บันทึกข้อมูล Timeline ) | คณะวิทยาการจัดการ #สำหรับนักศึกษา