ประชาสัมพันธ์ บริษัท ลิกมันไลทติ้งจำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแผนก ทรัพยากรบุคคลจำนวน 3อัตรา

บริษัท ลิกมันไลทติ้งจำกัด ที่อยู่บริษัท เลขที่17/2 หมู่ที่4 ตำบลหมอนทองอา เภอบางน้ำา เปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ น
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายโคมไฟฟ้า ส่งออกต่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.ligman.com


ท้้งนี้ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายจะปรับปรุงและพัฒนาองค์กร โดยนำ Software การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลจึงมีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
ทรัพยากรบุคคลจำนวน 3อัตรา เพื่อฝึ กงานอบรมโปรแกรมบริหารงานบุคคลและทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบตัิดงัน้ี

1. เป็ นนักศึกษาจบใหม่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2. เพศ ชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 25 ปี

3. มีผลการเรียนตลอดท้งัหลกัสูตรไม่น้อยกว่า3.0

4. สามารถพักและท างานในจังหวัดฉะเชิงเทราได้


โดยทางบริษัทฯ มีสวัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานดงัน้ี
1. ประกันสังคม
2.บริษัทมีหอพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์อยู่ภายในโรงงาน
3.วันลาหยุดพักร้อน 6วันนอกเหนือจากวันหยุดปกติ


เมื่อผ่นการคดัเลือกตอ้งพร้อมเริ่มงานในวนัจันทร์ที่1 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติงานที่โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายได้สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ปริญญาโท 20,000 บาท

ปริญญาตรี18,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจและต้องการร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถถ่ายรูปผล
การเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน (ถึงปัจจุบัน) ส่งมาที่ LINE ID : anant09 ภายในวัน 30กันยายน 2564
โดยนักศึกษาหรือท่านอาจารย์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ ี่

คุณถนอมจิตต์ มานะวงศ์สกุล (ฝ่ ายประสานงาน)
เบอร์ติดต่อ091-698-19161
LINE ID: anant09
อีเมลล์thanomchit.ma@ligman.com