ประกาศ รายชื่ออาจารย์นิเทศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์นิเทศได้ที่เวปไซต์ “ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” https://ms.udru.ac.th/msintern/

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

2.เลือกเมนู 3.ข้อมูลการฝึกงาน

3.คลิก 🔎 ตรง “พิมพ์เอกสาร”

4.ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ด้านล่าง