เชิญชวนนักศึกษาเข้าอบรมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะการรู้ดิจิทัล โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

1. เข้าคลาสรูม https://classroom.google.com/c/Mzg1ODY0ODg5MDA1?cjc=7u56io4

2. หรือ ลงทะเบียนเข้า meet แนะนำการสอบแบบออนไลน์วันที่ 4 ก ย.64 https://forms.gle/uzcRCdnYv5kcAnz78