แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนนักศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนลงทะเบียนไว้ตามช่องทางนี้ได้ และจะมีการจัดสรรจัคซีนตามลำดับ

https://std.udru.ac.th/std/Form_vaccine.php