ประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 18 – 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Digiwar ปี 5 ในหัวข้อ “Hydrogen คืออะไร…? ใครรู้บ้าง” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และสิทธิเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าลำตะคอง ระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบไฮโดรเจน ฯ พร้อมดูระบบผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าใต้ดินลำตะคองฯ ตามเงื่อนไขของ กฟผ. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ด้านการสื่อสาร ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็น การกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสาร และการติดตามประเมินผลการสื่อสาร
 • เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่สำคัญสำหรับเทรนด์พลังงานโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะพลังงานไฮโดรเจน รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลสู่สังคมวงกว้างต่อไป
 • เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่ทันสมัย

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

 • นิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อายุระหว่าง18-25 ปี
 • สมัครเข้าร่วมการประกวดแบบทีม ทีมละไม่เกิน 1-3 คน โดยสมาชิกในทีมสามารถมาจากสถาบันการศึกษาระดับชั้นและอายุที่แตกต่างกันได้ โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จํากัดจํานวน

วิธีการเข้าร่วมประกวดและส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดใบสมัครที่ Facebook Fanpage : Digiwar
 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2566
 • ผู้ที่ผ่านการอบรมรอบแรก จะต้องทำคลิป VDO ความยาว ไม่เกิน 2 นาที เผยแพร่ทาง Tik Tok ในช่องของตนเอง พร้อมติดเครื่องหมายแฮชแท็ก(Hashtag) #digiwar5 เพื่อคัดเลือก 20 ทีมมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ ณ EGAT Learning Center
 • ส่งคลิปผลงานได้ไม่เกิน วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • แคปหน้าจออีเมล ที่ทำการส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว ทาง E-mail : digiwar.contest5@gmail.com

การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล
รอบที่ 1 คัดเลือกเข้าอบรม

 • เกณฑ์การพิจารณา
  • บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
  • กรอกใบสมัครผ่าน Google Form
  • หมดเขตรับสมัคร 15 กันยายน 2566
  • อบรมผ่านระบบ Zoom meeting รับจำนวน  120 ท่านเท่านั้น
 • ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการอบรมรอบแรก จะต้อง จัดทำคลิป VDO ความยาว ไม่เกิน 2 นาที ตามหัวข้อที่กำหนด เผยแพร่ทาง TikTok ของตนเองพร้อมส่งชื่อช่อง พร้อมติดเครื่องหมายแฮชแท็ก(Hashtag) #digiwar5 และ แคปหน้าจออีเมล ที่ทำการส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว ทาง E-mail : digiwar.contest5@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

 • จัดอบรมออนไลน์ 120 คน (ครั้งที่ 1)
 • ส่งผลงาน และคัดเลือกจากคนที่อบรมมาแล้ว ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20 ทีม (ครั้งที่ 1)
 • กรรมการจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 15 ทีม (ให้ค่าเข้ารอบทีมละ 1,500 บาท)
 • จัดอบรมที่ กฟผ. สำนักงานกลาง (ครั้งที่ 2)
 • ส่งผลงาน จะพัฒนาจากคลิปเดิมหรือทำคลิปใหม่ก็ได้ (ครั้งที่ 2)
 • กรรมการคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม (ให้ค่าเข้ารอบทีมละ 3,000 บาท)
 • พาผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปอบรมที่ลำตะคอง (ครั้งที่ 3)
 • ส่งผลงานรอบสุดท้าย จะพัฒนาจากคลิปเดิมหรือทำคลิปใหม่ก็ได้ (ครั้งที่ 3)

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกติกาตามที่ กฟผ. กำหนด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
 • ทุกทีมที่ทำคลิปส่งเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทำคลิป ทีมละ 3,000 บาท
 • รางวัลสนับสนุนผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ทีมละ 1000 บาท

การจัดส่งรางวัล มี 2 แบบ

 • จัดส่งทางไปรษณีย์
 • รับที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: digiwar.contest5@gmail.com
 • Facebook: digiwar
 • คุณพิชชากร ปราบกลาง โทร 062-2056996 และ คุณจิตตาภา เหมณี โทร 02 436 4861

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ Digiwar ปี 5