การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกปีบ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เป็นปีที่ 3 ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความก้าวหน้ายั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP/กลุ่มอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษา